Project on the Bibliography of

Tense, Verbal Aspect, Aktionsart, and Related Areas

 


On Other Romance Languages

©Robert I. Binnick, 2002


Back to bibliography page

Back to main index

Bossong, Georg. 1990. "El uso de los tiempos verbales en judeoespaõol." [The Use of Verbal Tenses in Judeo-Spanish.] Verba Supplement 32.71-96.

Carruthers, J. . 1994. "The Passé Surcomposé Régional: Towards a Definition of Its Function in Contemporary Spoken French ." Journal of French Language Studies 4.171-90.

Dauzat, Albert. 1954. "À propos des temps surcomposés: surcomposé provençal et surcomposé français." [Regarding the surcomposé tenses: Provençal surcomposé and French surcomposé.] Le français moderne 22.259-62.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón. 1999. "Sobre os usos do infinitivo flexionado e do futuro de subxuntivo no galego moderno: On the uses of the inflected infinitive and of the future of the subjunctive in modern Galician." Rosario Álvarez and Dolores Vilavedra (eds.), Cinguidos por unha arela común: Homenaxe a Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: Universidade, f.

Lange, Brigitte. 1971. Okzitanische und katalanische Verbprobleme: Eine funktionelle synchronische Untersuchung des Verbalsystems (Tempus und Aspekt). [Occitan and Catalan Verb Problems: a functional synchronic investigation of the verbal system.] (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 127.)Tübingen: Niemeyer.

Larsen, J. K. 1943. "Perfektum og Aorist i Provençalsk." [Perfect and Aorist in Provençal.] In memoriam Kr. Sandfeld: Udgivet paa 70-Aarsdagen for hans Fødsel. Copenhagen: Gyldendal, 112-27.

Montero Küpper, S. 1995. "Proposta para unha traducción das perífrasis aspectuais galegas ó alemán: As perífrasis perfectivas e aproximativas." [Proposal for a translation of Galician and German aspectual periphrases.] Cadernos de lingua 11.23-39.

Noia Campos, María Camino. 1998. "Consideracións sobre o aspecto verbal perfectivo na traducción galego do 'passé simple' e do ‘passé composé'." [Considerations on perfective verbal aspect in Galician translations of the passé simple and the passé composé.] Dieter Kremer (ed.), Homenaxe a Ramón Lorenzo. Vigo: Galaxia.

Veiga Rodriguez, Alexandre. 1983. "Cantei no Sistema Temporal do Verbo Galego." [Cantei 'I sang' in the temporal system of the Galician verb.] Verba 10.203-22.

 


Back to bibliography page

Back to main index