Project on the Bibliography of

Tense, Verbal Aspect, Aktionsart, and Related Areas

 


On Catalan

©Robert I. Binnick, 2002


Back to bibliography page

Back to main index

Alturo, Núria. 1997. "La Semàntica verbal del català: la representació dels esdeveniments." [The verbal semantics of Catalan: the representation of occurrences.] PhD dissertation, University of Barcelona.

_____. 2001. "Les Activitats no són accions: Situacions i tipus de text en anglès i en català." [Activities are not actions: situations and types of text in English and Catalan.] Caplletra 30.111-34.

_____. 2001a."La terminologia lingüística en les gramàtiques catalanes del 1891 al 1933." Zeitschrift für Katalanistik 14.62-97.

Blas Arroyo, J. L. and M. Porcar Miralles. 1997. "Aproximación sociolinguística al fenómeno de la neutralización modal en las comunidades de habla castellonenses (análisis de algunos contornos sintácticos)." [A Sociolinguistic Approach to the Phenomenon of Modal Neutralization in the Speech Communities of Castello (Analysis of Some Syntactic Structures).] Sintagma 9.27-45.

Blasco, Eduard. 1982. "Entorn dels temps verbals i els conceptes d'aspecte, aktionsart i estadi en català." [On verbal tenses and the concepts of aspect, Aktionsart, and state in Catalan.] Els Marges 25.109-114.

Bronckart, Jean-Paul and Beatrice Bourdin. 1993. "L'acquisition des valeurs des temps des verbes: Étude comparative de l'allemand, du basque, du catalan, du français et de l'italien." [The acquisition of tenses: a comparative study of German, Basque, Catalan, French, and Italian.] Langue Française 97.102-24.

Brucart, Josep M. i Gemma Rigau. 1997. : . , 12: 81-100. 1997. "Els temps verbals en espanyol i en català: sistemàtica i terminologia." [The tenses in Spanish and Catalan: systematics and terminology.] Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 12.81-100.

Colon, G. 1978. "El Perfet perifràstic català 'va + infinitiu'." [The Catalan periphrastic past 'va ('goes') + infinitive'.] La llengua catalana en els seus textos. Barcelona: Curial.La llengua catalana en els seus textos.

Cortès, M. 1988. "Temps i aspecte verbal." [Tense and aspect.] PhD dissertation, University of Barcelona.

Curell i Gotor, Hortènsia. 1990. "The Present Perfect in English and in Catalan: Uses and Meanings." PhD dissertation, Autonomous University of Barcelona.

Curell i Gotor, Hortensia. 1993. "The Present Perfect in English and in Catalan: Uses and Meanings." PhD dissertation, Universidad Autónoma de Barcelona.

Espunya, Anna. 1996. "Progressive Structures on English and Catalan." PhD dissertation, Universitat Autònoma de Barcelona.

Espunya i Prat, Anna. 1996. "The Realisation of the Semantic Operator Progressive in English and Romance Languages." Language Sciences 18.295-303.

Giorgi, Alessandra and Fabio Pianesi. 1997. Tense and Aspect: From semantics to morphosyntax. (Oxford Studies in Comparative Syntax.)New York: Oxford University Press. Cf. Giorgi (1995).

Kempchinsky,Paula . 1995. "Perfective Auxiliaries, Possession and Existence in Romance." Karen Zagona (ed.), Grammatical Theory and Romance Languages. Amsterdam : John Benjamins, 135-44.

Laca, B. 1995. "Une Question d'aspect: à propos des périphrases progressives en catalán." [A question of aspect: regarding the progressive periphrases in Catalan.] (Badia i Margarit) 1.495-511.

Lange, Brigitte. 1971. Okzitanische und katalanische Verbprobleme: Eine funktionelle synchronische Untersuchung des Verbalsystems (Tempus und Aspekt). [Occitan and Catalan Verb Problems: a functional synchronic investigation of the verbal system.] (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 127.)Tübingen: Niemeyer.

Olivares, Alfons. 1994. "Opit za sa°postavka na katalonskata s ba°lgarskata glagolna sistema." [An attempt at a comparison of the Catalan verbal system with that of Bulgarian.] Sa°postavitelno Ezikoznanie 19.76-83.

Pérez Saldanya, M. 1993. "Les Categories flexives del Temps i Aspect: Una aproximació sintàctica, semàntica e morfologica." [The flexional categories of tense and aspect: a syntactic, semantic, and morpohological approach.] A. Viana (ed.), Sintaxi. teoria i perspectives. Lleida: Pagès, 197-214.

Pérez Saldanya, Manuel. 1993. "Les categories flexives del temps i l'aspecte: Una aproximació sintàctica, semàntica i morfologica." [The flexional categories of tense and aspect: a syntactic, semantic and morphological approximation.] Amadeu Viana (ed.), Sintaxi: teoria i perspectives. Lleida: Pagès editors, 197-214.

_____. 1994-95. "Les expressions temporals com as predicats d'esdeveniment." [Temporal expressions with predicates of development.] Llengua & Literatura 6.277-307.

_____. 1996. "Gramaticalització i reanàlisi: el cas de pretèrit perfet perifràstic en català." [Grammaticalization and reanalysis: the case of the periphrastic preterite perfect in Catalan.] Actes del Desè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, III. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

_____. 1998. València: Morfosintaxi verbal històrica. [From Latin to Catalan: historical verbal morphosyntax.] València: Universitat de València.

_____. 2000. "Entre el temps i la narraci: notes per a una estilística dels temps verbals." [Between tense and narration: notes for a stylistics of tense.] Caplletra 29.83-103.

_____. In press. "Les relacions temporals i aspectuals." [Temporal and aspectual relations.] Joan Solà (ed.), Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries.

Pérez Saldanya, Manuel. 2000. . . In (ed.) . Propostes pr ctiques. Barcelona: Gra . 91-119. 2000. "Del perfet a l'indefinit (i viceversa): El nom dels temps verbals i altres problemes terminologics relacionats amb les categories gramaticals del verb." [From the perfect to the indefinite (and vice-versa): the name of the tenses and other terminogical problems related to the grammatical categories of the verb.] Jaume Macià-Guilà and Joan Sola (eds.), La terminologia lingüística en l’ensenyament secundari: Propostes pràctiques. Barcelona: Graó.

Rigau, G. 1993. "La legitimació de les construccions temporals d'infinitiu." [The legitimation of the temporal constructions of the infinitive.] A. Viana (ed.), Sintaxi. teoria i perspectives . Lleida: Pagès, 231-52.

_____. 1995. "The Properties of the temporal infinitive constructions in Catalan and Spanish." Probus 7.279-301.

Salvador, Vicent. 1995. "Tu dius 'vaig entrar', jo dic “entrí”: El perfet català: variable dialectal, variable funcional." [You say 'vaig entrar', I say ‘entrí’ (‘I entered’). the Catalan past: dialectal variation, functional variation.] Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura 6.5-13.

Schlieben-Lange, Brigitte. 1971. Okzitanische und katalanische Verbprobleme: Ein Beitrag zur funktionellen synchronischen Untersuchung des Verbalsystems der beiden Sprachen (Tempus und Aspekt). [Occitan and Catalan verb problems: a contribution to the functional synchronic investigation of the verbal system of the two languages (tense and aspect).] Tübingen.

Stowell, Tim. 1995. "The Phrase Structure of Tense." Johan Rooryck and Laurie Zaring (eds.), Phrase structure and the Lexicon. Dordrecht: Kluwer, 277-91.

Thieroff, Rolf. 1994. "Inherent Verb Categories and Categorizations in European Languages." Rolf Thieroff and Joachim Ballweg (eds.), Tense Systems in European Languages. Tübingen: Niemeyer, 3-45.

_____. 1995. "More on Inherent Verb Categories in European Languages ." Rolf Thieroff (ed.), II Tense Systems in European Languages. Tübingen: Niemeyer, 1-36.

Tió Casacuberta, Jaume. 1983. Das Tempussystem im Katalanischen und im Deutschen: Beschreibung und Vergleich. [The tense system in Catalan and German: description and comparison.] (Hispanische Studien, 14.)Frankfurt am Main: Peter Lang.

Vallduví, Enric. 1988. "Sobre el perfet perifràstic del català." [On the periphrastic past of Catalan.] Actes del cinquè col.loqui d’Estudis Catalans a Nord-America. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 85-98.

Ynglès, M. Teresa. 1996. "El temps no 'passa' en va: correlaci forma-significat en les expressions temporals." [Time doesn't 'pass' in va 'goes’: formal-significative correlation in temporal expressions.] Llengua & Literatura 7.235-70.

 


Back to bibliography page

Back to main index