Project on the Bibliography of

Tense, Verbal Aspect, Aktionsart, and Related Areas

 


In Scandinavian Languages

©Robert I. Binnick, 2002


Back to bibliography page

Back to main index

Adelsward, Viveka. 1996. "'Plotsligt star dar en alg': om historiskt presens i berattelser." ['Plotsligt star dar en alg': on the historical present in short stories.] Språk och Stil 6.5-13.

Andersson, Erik. 1977. Verbfrasens struktur i svenskan: en studie i aspekt. [The Structure of the Swedish Verb Phrase.] (Publications of the Research Institute of the Abo Akademi Foundation, 18.)Abo: Research Institute of the Abo Akademi Foundation. Review article by Platzack (1978).

Christensen, Lisa U. 1997. "Framtidsuttrycken i svenskans temporala system." [Expressions for the Future in the Swedish Tense System.] PhD dissertation, Lund University.

Cirkova, Raisa. 1992. "Aksjonsart i norsk &emdash; aspekt i russisk." [Aktionsart in Norwegian &emdash; aspect in Russian.] Norsk som andrespråk 15.56-100.

Davidsen-Nielsen, Niels. 1986. "Har engelsk en fremtid?: Betragtninger over futurum i engelsk og andre sprog." [English have a future tense? Reflections on the future in English and other languages.] CEBAL: Copenhagen School of Economics and Business Administration. Language Department 8.27-44. CF. Davidsen-Nielsen (1987).

Faaborg, Thomas. 1986. "Aspekt og aktionsart: En fremstilling og kritik af Klums og Weinrichs tempusteorier ." [Aspect and Aktionsart: an account and criticism of Klum's and Weinrich’s tense theories.] (Pre)publications 100.22-44.

Fretheim, Thorstein. 1983. "Perfektum og det temporale 'da' og ‘nå’." [Perfect and the temporal 'then' and ‘now’.] Trondheim Working Papers in Linguistics.

Hansen, Finn. 1990. "Brugen af konj. unz og synonyme temporalsyntagmer i norront sprog." Arkiv for Nordisk Filologi 105.81-105.

Hasselrot, Bengt. 1952. "Pittoresk imperfektum&emdash;imparfait de 'rupture'." [Picturesque imperfect &emdash;imparfait de rupture.] Moderna Språk 46.227-28.

Jensen, P. J. 1941. Det latinske Perfektsystem: Studier i Kategorierne Modus og Tempus i Ciceros Sprog. [The Latin perfect system: studies in the categories of mood and tense in the language of Cicero.] Copenhagen: Munksgaard.

Jespersen, Otto. 1914. "Tid og Tempus: Fortsatte Logisk-Grammatiske Studier." [Time and tense: continuing logical-grammatical studies.] Oversigt overdet Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 5-6.367-420.

Korzen, Hanne. 1986. "Om franske bisaetningsindlederes form og funktion." [On the form and function of French subordinate clauses .] CEBAL: Copenhagen School of Economics and Business Administration. Language Department 8.128-62.

Larsen, J. K. 1943. "Perfektum og Aorist i Provençalsk." [Perfect and Aorist in Provençal.] In memoriam Kr. Sandfeld: Udgivet paa 70-Aarsdagen for hans Fødsel. Copenhagen: Gyldendal, 112-27.

Lie, Svein. 1989. "Vaere som hjelpeverb i perfektum." [?.] Maal og Minne 3-4.161-94.

Öhman, Suzanne. 1956. "Om användningen av 'temporalt' wenn." [On the use of temporal wenn.] Moderna Språk 50.247-55. Regarding Heinhertz (1955). Commented upon by Tamsen (1957).

Pettersson, Bjorn. 1984. "Hortativt presens i nusvenskan." [The hortative present in Modern Swedish.] Skrifter Utgivna av Svenska Litteratursallskapet; Studier i Nordisk Filologi 65.199-203.

Sandoy, Helge. 1979. "Ein Vest-Nordisk aspektkonotruksjon." [A west-norse aspect construction.] Thore Pettersson (ed.), Aspectology: Papers from the 5th Scandinavian Conference of Linguistics, Frostavallen, Apr. 27-29, 1979. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 69-88.

Sørenson, H. M. 1943. "Om definitierne af verbets aspekter." [On the definition of the aspects of the verb.] In memoriam Kr. Sandfeld: Udgivet paa 70-Aarsdagen for hans Fødsel. Copenhagen: Gyldendal, 221-33.

Tjekalina, Elena. 1991. "Om kategorierna modus och tempus i nutida svenska." [On the categories mood and tense in modern Swedish.] Språk och Stil 1.139-55.

Vannebo, K. 1969. Aksjonsart i norsk. [Aktionsart in Norwegian.] Oslo.

Vannebo, Kjell Ivar. 1982. "Tid og tekst." [Time and text.] Jarle Rønhovd (ed.), Tekst og Kommunikasjon: Foredrag frå ein konferense i Geiranger 1981. n. p.: Tapir, 96-117.

Vinther, Thora. 1981. "Tempus og aspekt i indirekte tale pa spansk." [Tense and aspect in indirect speech in Spanish.] John Kuhlmann Madsen (ed.), Hispanismen omkring Sven Skydsgaard: Studier i spansk og portugisisk sprog, litteratur og kultur til minde om Sven Skydsgaard. Copenhagen: Romansk Inst., Kobenhavns Univ. and Museum Tusculanums, 501-16.

Western, A. 1895. Om de med hjaelpeverbet be og nutids particip omskrevene verbalformer in engelsk. [On the verbal forms in English written with the auxiliary verb be and the present participle .] Christiania: Videnskabs-Selskabet Forhandlinger.

Widell, Peter. 1996. "Aspektuelle verbalklasser og semantiske roller-den dobbelte aspektkalkule." [Aspectual Verbal Classes and Semantic Roles-The Double Aspect Calculus.] Odense Working Papers in Language and Communication 10.135-68.

 


Back to bibliography page

Back to main index