Project on the Bibliography of

Tense, Verbal Aspect, Aktionsart, and Related Areas

 


In Russian

©Robert I. Binnick, 2002


Back to bibliography page

Back to main index

Abdullaev, Z. G. 1976. "Sootnoshenie kategorialnyx svoistv darginskogo glagola." [The correlation of categorial properties of the Dharghinian verb.] Voprosy jazykoznanija 6.96-105.

Achundov, A. 1980. "O sootnoshenii kategorii vremeni i kategorii rjada v tjurkskix jazykax." [On the correlation of the category of tense and the category of rank in the Turkic languages.] Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 33.445-48.

Agranat, T. B. . 1989. "Funktsii preverbov v sovremennom vengerskom jazyke." [Functions of preverbs in the contemporary Hungarian language.] Sovetskoe Finno-Ugrovedenie 25.262-73.

Agureeva, M. G. 1988. "Aktsional'nye osobennosti glagol’nyx predikatov sostojanija." [Aspect Peculiarities of the Verbal Predicates of State in Russian.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 43.108-09.

Akhmetov, M. A. 1978. "Zalogi glagola v jazyke orkhono-eniseiskix pamjatnikov i ix otnoshenie k sovremennomu bashkirskomu jazyku." [Voices of the verb in the language of the Orkon-Yenisei monuments and their relation to the contemporary Bashkir language.] Sovetskaja tjurkologija 4.9-20.

Akimova, T. G. 1978. "Funktsionirovanie vo frantsuzskom i anglijskom jazvkax slozhnopodchinennogo predlozhenija s pridatochnym vremeni v dvux tipax aspectual'no-temporal’nogo konteksta." [French and English complex sentences with compound tenses in two types of aspectual-temporal contexts.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 33.81-89.

_____. 1993. "Znachenie sovershennogo vida v otritsatel'nyx predlozheniyax v russkom jazyke." [The meaning of the perfective aspect in Russian negative sentences.] Voprosy jazykoznanija 42.75-86.

Anikina, A. B. 1964. "O sochetamosti glagolov nesovershennogo i sovershennogo vida s narechijami i drugimi leksicheskimi edinitsami, xarakterizujushchimi sposob dejstvija." [On the combinability of verbs of imperfective and perfective aspect with adverbs and other lexical units characterizing kinds of action.] Filologicheskie Nauki 7.165-73. Avtoreferat kandidatskoj disertatsii.

Avilova, N. S. 1959. "O kategorii vida v sovremennom russkom literaturnom jazyke." [On the category of aspect of the contemporary Russian literary language.] Russkij jazyk v natsional’noj shkole 4.21-6.

_____. 1964. "Razvitie vidovyx sootnoshennij glagola." [The development of aspectual correlations of the verb.] N. S. Avilova (ed.), Ocherki po istoricheskoj grammatike russkogo literaturnogo jazyka XIX veka: Glagol, narechie, predlogi i sojuzy.... Moscow.

_____. 1976. Vid glagola i semantika glagol'nogo slova. [Verbal aspect and the semantics of the verb.] Moscow.

Avrorin, V. A. 1948. "O kategorijax vremeni i vida v nanajskom jazyke." [On the categories of tense and aspect in the Nanai language.] Jazyk i myshlenije 11.29-55.

_____. 1949. "O kategorijax vremeni i vida v man'chzhurskom jazyke." [On the categories of tense and aspect in the Manchu language.] Izvestija akademii nauk SSSR, otdelenije literatury i jazyka 8.60-66.

Babushkina, E. V. 1980. "O kategorii futuruma v datskom jazyke." [On the category of the future tense in Danish.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 35.47-56.

Barentsen, A. A. and I. Kh. Khindriks. 1988. "Deeprichastie i sovershennyj vid v sovremennom russkom literaturnom jazyke." [The participle and perfective aspect in the contemporary Russian literary language.] A. A. Barentsen, B. M. Groen, R. Sprenger (eds.), 1988 Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 14-22. Amsterdam: Rodopi, 1-40.

Baskakov, N. A. 1978. "Forma proshedshego vremeni glagola na -tsyx--tsu v tjurkskix jazykax i ee proiskhozhdenie." [The form of the past tense of the verb in -tsukh/-tsu in the Turkic languages and its development.] Sovetskaja tjurkologija 4.3-8.

Belevitskaja-Khalizeva, V. S. 1961. "Upotreblenie sovreshennogo i nesovershennogo vidov glagola v forme infinitiva." [Use of the perfective and imperfective aspects of the verb in the infinitive form.] Russkij jazyk dlja studentov-inostrantsev: Sbornik materialov II Mezhdunarodnogo seminara. Moscow.

Berdyev, R. 1984. "Proshedshee vremja glagola v dialektax i govorax turkmenskogo jazyka." [The past tense of the verb in dialects of the Turkmen language.] Izvestija Akademij Nauk Turkmenskoi SSR, Serija Obshchestvennykh Nauk 4.61-68.

Bichari, J. 1962. "K voprosu o vozniknovenii kategorii vida v russkom jazyke." [Toward the question of the development of the category of aspect in the Russian language.] Studia Slavica Academiae Scientarium Hungaricae 8.379-407.

Birenbaum, Ia. G. 1981. "O forme budushchego v grammaticheskoj kategorij vremeni anglijskogo glagola." [On the form of the future in grammatical categories of tense in the English verb.] Filologicheskie Nauki 1 (121).50-59.

Bogdalevskaja, E. N. 1981. "Semanticheskaja obuslovlennost' neutralizatsii vidovyx protivopostavlenij vo vremennoj paradigme russkogo glagola." [Semantic ... of the neutralization of aspectual oppositions in the temporal paradigm of the Russian verb.] Russkij jazyk za Rubezhom 3.69-73.

Boguslavski, A. 1963. "Perfektivnyje glagoly v russkom jazyke." [Perfective verbs in the Russian language.] Slavia 32.17-35.

Boguslawski, Andrzej. 1963. "Perfektivnye glagoly v russkom jazyke." [Perfective verbs in the Russian language.] Slavia 32.17-35.

_____. 1972. "K voprosu o semanticheskoj storone glagol'nyx vidov." [On the question of the semantic ... of verbal aspects.] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4: Pace na VI y miedzynareodowy kongres slawistów w Warszawie 1973. Warsaw: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 227-32.Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4: Pace na VI y miedzynareodowy kongres slawistów w Warszawie 1973 1.227-32.

Bojko, A. A. 1952. "O roli vida v nekotoryx infinitivnyx sochetanijax, soderzhashchix otritsanije." [On the role of aspect in various constructions of the infinitive with negation.] Ucýenie zapiski Leningradskogo gos. universiteta, Serija filologicýeskikh nauk 156.139-54.

Bolsunovskaja, L. M. and N. G. Kuznetsova. 1997. "Sposoby glagol'nogo dejstvija v dialektax sel’kupskogo jazyka." [Verbal Aktionsart in Selkup Dialects.] Linguistica Uralica 33.202-14.

Bondarko, A. V. 1958. "Nastojashchee istoricheskoe glagolov nesovershennogo i sovershennogo vidov v sovremennom literaturnom serbokhorvatskom jazyke." [The historical present of verbs of imperfective and perfective aspect in the contemporary literary Serbo-Croatian language.] Ucýenie zapiski Leningradskogo gos. universiteta, Serija filologicýeskikh nauk 250.141-57.

_____. 1958a."Nastojashchee istoricheskoe (praesens historicum) glagolov nesovershennogo i sovershennogo vidov v cheshskom jazyke." [The historical present of verbs of imperfective and perfective aspect in the Czech language.] Slavia 27.556-84.

_____. 1959. "Nastojashchee istoricheskoe v slavjanskix jazykax s tochki zrenija glagol'nogo vida." [The historical present in the Slavic languages from the point of view of verbal aspect.] V. V. Vinogradov (ed.), Slavjanskoe Jazykoznanie: Sbornik statej. Moscow: Izd. Akad. nauk SSSR, 48-58.

_____. 1959a."Voprosy glagol'nogo vremeni na IV mezhdunarodnom s'ezde slavistov." [Questions of verbal tense at the 4th International Congress of Slavicists.] Voprosy jazykoznanija 3.131-35.

_____. 1962. "Opyt obshchej xarakteristiki vidovogo protivopostavlenija russkogo glagola." [An attempt at a general characterization of the aspectual opposition in the Russian verb.] Uchenie zapiski Instituta slavjanovedenija Akademii nauk SSSR 23.179-203.

_____. 1962a."Sistema glagol'nyx vremen v sovremennom russkom literaturnom jazyke." [The system of verbal tenses in the modern Russian language.] Voprosy jazykoznanija 3.27-37.

_____. 1963. "K voprosu o 'transpozitsii' (upotreblenii proshedshego vremeni glagola v sovremennom russkom jazyke dlja oboznachenija abstraktnogo nastojashchego)." [On the question of 'transposition' (use of the past tense of the verb in the contemporary Russian language for the designation of the abstract present).] Uchenye zapiski Leningradskogo gos. pedagogicheskogo instituta im. Gertsena 248.51-60.

_____. 1963a."Ob odnom tipe vidovoj sootnositel'nosti glagolov v sovremennom russkom jazyke." [On a type of aspectual correlation of verbs in the contemporary Russian language.] Nauchnye doklady vyshtej shkoly. Filologicheskie nauki 6.65-76.

_____. 1965. "Nekotorye osobennosti prenosnogo upotreblenija vremen glagola." Russkij jazyk v shkole, 79-83.

_____. 1965a."Ob otnositel'nom i absoljutnom upotreblenii vremen v russkom jazyke (v svjazi s voprosom o 'temporal’nosti’)." [On the relative and absolute use of tenses in the Russian language (in connection with the question of 'temporality').] Voprosy jazykoznanija 14.44-54.

_____. 1967. "K problematike funktsional'no-semanticheskix kategorij (glagol’nyj vid i 'aspektual’nost’’ v russkom jazyke)." [On the problematics of functional-semantic categories (verbal aspect and 'aspectuality' in the Russian language).] Voprosy jazykoznanija 16.18-31.

_____. 1968. "Aspektual'nost’ kak odin iz èlementov struktury predlozhenija." [Aspectuality as one of the elements of sentence structure.] Otázky slovanské syntaxe 2.263-68.

_____. 1979. "Printsipy sopostavitel'nogo issledovanija aspektual’nyx otnoshenij." [Principles of the comparative study of aspectual relations.] Acta Linguistica Hungarica 29.229-47.

_____. 1986. "Semantika predela." [The semantics of the boundary.] Voprosy jazykoznanija 35.14-25.

_____. 1990. "O znachenijax vidov russkogo glagola." [On the meanings of the aspects of the Russian verb.] Voprosy jazykoznanija 39.5-24.

_____. 1991. "Predel'nost' i glagol'niy vid (na materiale russkogo jazyka) ." [Boundness and the Verbal Aspect (Russian Material).] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 50.195-206.

_____. 1995. "Teorija predikativnosti V. V. Vinogradova i vopros o jazykovom predstavlenii idei vremeni." [The theory of predicativity of V. V. Vinogradov and the question of the linguistic representation of the idea of time.] Vestnik moskovskogo universiteta. Serija 9, filologija 9.105-11.

Bondarko, Aleksandr V. 1971. Vid i vremja russkogo glagola: znachenie i upotreblenie. [The aspect and tense of the Russian verb: meaning and use.] Moscow: Prosveshchenie.

_____. 1987. Printsipy funtsial'noj grammatiki i voprosy aspectologii. [The principles of functional grammar and questions of aspectology.] St. Petersburg: Nauka.

_____. 1990. "O roli interpretacionnogo komponenta v strukture grammaticheskogo znachenija (na materiale kategorii vida)." [On the role of the interpretational component in the structure of grammatical meaning (based on aspectual evidence) .] Sa°postavitelno Ezikoznanie 15.27-33.

Bondarko, Aleksandr Vladimirovich. 1992-93. "Glagol'nyj vid v vyskazyvanii: priznak 'vozniknovenie novoj situatsii' ." [Verbal aspect in the utterance: the feature "the beginning of a new situation".] Russian Linguistics 16.239-59.

Borodich, V. V. 1948. "Iz istorii budushchego vremeni v bolgarskom jazyke." [On the history of the future tense in the Bulgarian language.] Vestnik Moskovskogo Universiteta 5.19-24.

_____. 1952. "K voprosu o znachenii aorista i imperfekta v staroslavjanskom jazyke." [On the question of the meaning of the aorist and imperfect in Old Church Slavonic.] Kratkie soobshchenija Instituta slavjanovedenija, Akademija nauk SSSR 7.21-37.

_____. 1954. "K voprosu o vidovykh otnoshenijakh staroslavjanskogo jazyka." [On the question of aspectual relations in Old Church Slavonic.] Ucýenje zapiski instityuta slavjanovedenija AN SSSR.

Borovlev, A. A. 1991. "Funktsional'no-semanticheskie xarakteristiki kategoriy vida i vremeni." [Functional-Semantic Characteristics of Aspect and Tense Categories.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 46.57-65.

Boyko, A. A. 1952. "O roli vida v nekotoryx infinitivnyx sochetanijax, soderzhashchix otritsanie." [On the role of aspect in infinitival combinations containing negation.] Uchenie zapiski Leningradskogo gos. universiteta, Serija filologicheskix nauk 156.15.139-54.

Bulgakov, R. M. 1981. "Kommunikativnye, leksicheskie i sintaksicheskie osobennosti funktsionirovanija form glagola v tjurskix jazykax." [Communicative, lexical, and syntactic features of verb-forms in the Turkic languages.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 36.80-83.

Bulygina, T. V. 1980. "Grammaticheskie i semanticheskie kategorii i ix svjazi." [Grammatical and semantic categories and their connections.] N. D. Arutjunova and A. A. Ufimceva (eds.), Aspekty semanticheskix issledovanij. Moscow: Nauka, 320-55.

Bulygina, T. V. and Ju. S. Stepanov . 1988. "Teorija grammatiki i teoreticheskaja grammatika (K vykhodu v svet 'Grammatiki litovskogo jazyka' na russkom jazyke)." [A theory of grammar and a theoretical grammar (On the publication of the "Grammar of the Lithuanian Language" in Russian).] Voprosy jazykoznanija 37.17-33. A review of Grammatika litovskogo jazyka (A Grammar of the Lithuanian Language) by the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of the Lithuanian Soviet Socialist Republic ( Mokslas, 1985).

Bulygina, Tat’ana V. and Aleksej D. Sýmelev. 1989. "Mental'nye predikaty v aspekte aspektologii." [Mental predicates (aspectological aspects).] Logicýeskij analiz jazyka, 31-54.

Bunina, I. K. 1955. "Znachenie i upotreblenie proshedshix vremen v govore sela Suvorova Izmail'skom oblasti SSSR." [The meaning and use of the past tense in the dialect of the village of Suvorovo, oblast' of Izmail (USSR).] Stat’ji i materialy po bolgarskoj dialektologii SSSR 6.71-135.

_____. 1959. Sistema vremen staroslavjanskogo glagola. [The system of tenses of the Old Church Slavonic verb.] Moscow: Izd. Akad. nauk SSSR.

Buzakov, I. S. 1981. "Vremennye formy skazuemogo v predlozhenijax prichinno-sledstvennogo i uslovo-sledstvennogo xaraktera." [Temporal forms of the predicate in sentences of causal-consequential and conditional-consequential character.] Gyula Ortutay, Gabor Bereczki, and Janos Gulya (eds.), III Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum: Budapestini Habitus 9.-15. Septembris 1975. Budapest: Akad. Kiado, 331-333.

Bykova, L. A. 1958. "Nesootnositel'nye glagoly nesovershennogo vida v sovremennom russkom jazyke." [Incorrelative verbs of imperfective aspect in the contemporary Russian language.] Trudy filologichnovo fakul’tetu Xarkiv’skogod erzhavnogo universitetu 6.113-34.

Cýerny, Emil. 1877. Ob otnoshenii vidov russkogo glagola k grecheskim vremenov. [On the relationship of the aspects of the Russian verb to the Greek tenses.] St. Petersburg.

Cýesko, E. V. 1954. "Predlogi lokal'nogo i vremennogo znachenija v bolgarskom govore sela Suvorova." [Local and temporal prepositiuons in the Bulgarian dialect of the village of Suvorovo.] Stat’ji i materialy po bolgarskoj dialektologii SSSR 6.3-43.

Charitonov, L. N. 1960. Formy glagol'nogo vida v jakutskom jazyke. [The forms of verbal aspect in the Yakut language.] Moscow and Leningrad: Izd. akad. nauk SSSR (Akad. nauk SSSR, Jakutskij filial).

Chekalina, E. M. 1993. "Vremja i/ili naklonenie?: O grammaticheskom znachenii finitnyx form shvedskogo glagola." [Tense or mood? On the grammatical meaning of finite forms in the Swedish verb.] Filologicheskie Nauki 2.53-61.

_____. 1996. "Funktsional'no-smyslovaja interpretatsija proshlogo i budushchego v sovremennom shvedskom jazyke." [The functional-meaning interpretation of the present and future in the contermporary Swedish language.] Vestnik moskovskogo universiteta. Serija 9, filologija 5.28-41.

Chernov, Viktor Ivanovich. 1961. "K voprosu o strukture novogo russkogo pljuskvamperfekta (tipa I&emdash;byl)." [On the structure of the new pluperfect in Russian (type I&emdash;byl).] Slavia 30.432-42.

Chertkova, M. Ju. 1994. "K probleme vidovoj parnosti glagolov v sovremennom russkom jazyke." [On the problem of aspectual pairing of verbs in the contemporary Russian language.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 9.33-41.

Chertkova, M. Ju., V. A. Plungyan, A. A. Ryabchikov, and D. O. Kuznetsov. 1997. "Otvety na ankety aspektologicheskogo seminara filologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova." [Responses to the questionnaire of the aspectology seminar of the philological faculty of Moscow State University.] Voprosy jazykoznanija 46.125-35.

Chertkova, Marina Yur'evna and Chi-Chang Pey. 1998. "Evoljutsija dvuvidovyx glagolov v sovremennom russkom jazyke." [The evolution of biaspectual verbs in contemporary Russian.] Russian Linguistics 22.13-34.

Cheshko, E. V. 1951. "K istorii slavjanskix glagol'nyx vidov (Osnovy glagolov dvizhenija v Zografskom kodekse)." [On the history of Slavic verbal aspect (beginnings of verbs of motion in the Zograf codex).] Ucýenie zapiski instityuta slavjanovedenija AN SSSR 3.328-44.

_____. 1960. "K istorii glagolov dvizhenija: Aorist i imperfekt ot glagolov dvizhenija v drevne russkom pamjatnike 'Sbornik XII veka Moskovskogo Uspenskogo Sobora'." [On the history of verbs of motion: aorist and imperfect of verbs of motion in the Old Russian monument 'Collection of the 12th century of the Moscow Uspenskij (Assumption) Cathedral' .] Ezikovedsko-etnografski izsledvanija v pamet na akademik Stojan Romanski, 209-16.

Chuglov, V. I. 1990. "Kategorii zaloga i vremeni u russkix prichastij." [The category of mood and tense in Russian participles.] Voprosy jazykoznanija 38.54-61.

Chzhan, Tsziakhua . 1986. "Ob odnoj trudnosti upotreblenija vidov glagolov russkogo jazyka ." [On a difficulty in the use of aspects of verbs of the Russian language.] Russkij jazyk za rubezhom 5.69-72.

Dem'jankov, V. Z. 1983. "'Sobytie' v semantike, pragmatike i v koordinatax interpretatsii teksta." ["Events" in Semantics, Pragmatics, and in Coordinates of Text Interpretation.] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 42.320-29.

Demina, E. I. 1956. "Znachenie i upotreblenie proshedshix vremen v pamjatnikax bolgarskoj pis'mennosti XVII-XVIII vekov." [Meaning and use of the past tense in the Bulgarian documents of the 17th and 18th centuries.] Kratkie soobshchenija Instituta slavjanovedenija, Akademija nauk SSSR 18.46-57.

Demina, Evgenija I. 1993. "Prostye proedie vremena v bolgarskom jazyke v svete 'vidovoj' teorii ." [Simple ... of time in the Bulgarian language in light of an 'aspectual' theory .] V. N. Toporov (ed.), Philologia slavica : k 70-letiju akademika N. I. Tolstogo. Moscow: Nauka, 295-301.

Derganc, Aleksandra. 1992-93. "Neskol'ko zametok v svyazi s performativnymi glagolami v russkom i slovenskom jazykax." [Some remarks on performative verbs in Russian and Slovene.] Filologija 20-21.67-74.

Deribas, L. A. 1954. "Vido-vremennye znachenija deeprichastij v sovremennom russkom jazyke." [The aspectual-temporal meanings of gerunds in the contemporary Russian language.] Russkij jazyk v shkole 5.1-8.

Desherieva, T. I. 1976. "K probleme opredelenija kategorii glagolnogo vida." [On the problem of defining the category of verbal aspect.] Voprosy jazykoznanija 1.73-81.

Dies, T. D. 1992. "O nalozhenii aspektual'nyx i modal’nyx situatsij v kontekste." [On the imposition of aspectual and modal situations in context.] Russkij jazyk za rubezhom 1.108-12.

Dimitrova, Stefana. 1988. "O nekotoryx printsipax peredachi sobytij v bolgarskom tekste (v sopostavlenii s russkim)." [On some principles of rendering events in Bulgarian texts (in comparison with Russian).] Sa°postavitelno Ezikoznanie 13.21-27.

Dobrynina, E. B. 1989. "Vzaimosvyaz' znachenij kolichestvennoj aspektual’nosti v sovremennom niderlandskom jazyke." [Interconnection of Some Aspectual Meanings in Modern Dutch.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 44.103-05.

Dombrovskaja, Raysa A. 1978. "Nekotorye printsipy opisanija temporal'noj sistemy i semantiki vremennyx form nemetskogo jazyka." [Some principles pertaining to the description of the tense system and semantics of the German verb.] Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller Universität Jena, Gesellschafts- / Sprachwissenschaftliche Reihe 27.695-702.

Drenjasova, T. N. 1991. "K voprosu funktsionirovanija elementov polia aspektual'nosti v niderlandskom jazyke." [Toward the question of the functioning of elements of aspectuality in the Dutch language .] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 50.207-14.

Drenyasova, T. N. 1991. "K voprosu funktsionirovanija elementov polja aspektual'nosti v niderlandskom jazyke." [On the question of the functioning of the elements of the aspectuality field in the Dutch language.] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 50.207-14.

Druzhinina, O. P. 1951. "Sistema form budushchego vremeni v sovremennom nemetskom jayke." [The system of forms of the future tense in the contemporary German language.] Inostrannye Jazyki v Shkole 5.24-36.

Dubrovina, V. F. 1960. "Aorist v jazyke drevnegrecheskoj klassicheskoj prozy (Indikativ v glavnom i nezavisinom predlozhenii)." [The aorist in the language of classical Greek prose (indicative in the main and independent clause).] PhD dissertation, University of Moscow.

Durst-Andersen, P. V. 1995. "Mental'naja grammatika i lingvisticheskie supertipy." [Mental grammar and linguistic supertypes.] Voprosy jazykoznanija 44.30-42.

Elizarenkova, T. Ja. 1960. Aorist v 'Rgvede'. [Aorist in the 'Rgveda'.] Moscow: Izd. vostochnoj literatury.

Fedotov, M. R. . 1980. "Zametki o perevode s odnogo tjurkskogo jazyka na drugoj: Na materiale vremennyx form glagola." [Notes on translation from one Turkic language to another: on material of tense forms of the verb.] Sovetskaja tjurkologija 1.78-83.

Filipenko, M. V. 1997. "Ob ierarxii aspektual'nyx xarakteristik v vyskazyvanii (k analizu adverbialoj-opredelitelej 'protsessa’)." [On the hierarchy of aspectual characteristics in an utterance (toward an analysis of adverbials determining 'processes').] Voprosy jazykoznanija 46.121-34.

Fridman [Friedman], V. A. 1996. "O differentsiatsii temporal'nosti i aspektual’nosti v bolgarskom i makedonskom jazykax." [On the differentiation of temporality and aspectuality in the Bulgarian and Macedonian languages .] Voprosy jazykoznanija 1.116-24.

Gadzhakhmedov, N. E. 1981. "Sistema budushchego vremeni kumykskogo indikativa." [The future tense system of the Kumyk indicative.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 36.114-115.

Gadzhiakhmedov, N. E. . 1981. "Printsipy sistemnogo izuchenija vremen tjurkskogo glagola (na materiale kumykskogo jazyka)." [Principles of a systematic study of tenses in Turkic languages (on material from the Kumyk language).] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 36.83-86.

Gak, V. G. 1997. "Tipologija analiticheskix form glagola v slavjanskix jazykax (Irradiatsija i konkatenatsija)." [A typology of analytic verbal forms in Slavic languages (irradiation and concatenation).] Voprosy jazykoznanija 46.47-58.

Galnaityte, E. . 1980. "Tipologija glagolov mnogokratnogo sposoba dejstvija: Na materiale russkogo i litovskogo jazykov." [The typology of verbs of frequent mode of action: on material from the Russian and Lithuanian languages.] Kalbotyra 31.75-87.

_____. 1984. "Glagoly dvizhenija v sisteme sposobov glagol'nogo dejstvija ." [Verbs of motion in the system of modes of verbal action.] Kalbotyra 35.77-88.

Gasparov, Boris. 1995. "Epicheskaja Predikatsija (Ob upotreblenii glagol'nyx form v fol’klornyx epicheskix tekstax)." [The epic predicate (on the use of verbal forms in folkloristic texts).] Russian Linguistics 19.1-23.

Gasparov, Boris M. 1978. "Aspektual'nye znachenija neopredelenno-preditsiruemyx predlozhenij v russkom jazyke." Voprosy russkoj aspektologii III. Tartu, 64-88.

_____. 1978a."Ustnaja rech' kak semioticheskij ob'jekt." [Oral speech as semiotic object.] Semantika nominatsii i semetika ustnoj rechi. Tartu, 63-112.

_____. 1979. "O nekotoryx osobennostjax funktsionirovanija vidovyx form v povestvovatel'nom tekste." [On some peculiar functions of aspectual forms in narrative texts.] Voprosy russkoj aspektologii IV. Tartu, 112-27.

Gejn, N. V. 1952. "O kategorii vida v russkom i nemetskom jazykax." [On the category of aspect in the Russian and German languages.] Trudy vojennogo instituta inostrannyx jazykov 1.19-37.

Gerasimenko, V. G. 1991. "Rol' vido-vremennyx form v organizatsii razlichnych tipov teksta ." [The role of aspect-tense forms in the organization of various types of texts .] Nauchnye doklady vyshtej shkoly: Filologicheskie nauki 5.106-111.

Giro-Beber [Guiraud-Weber], M. 1990. "Vid i semantika russkogo glagola." [Aspect and the semantics of the Russian verb.] Voprosy jazykoznanija 39.102-12.

Gishev, N. T. . 1989. "Xarakteristika adygejskogo aorista." [Characterization of the Adyghe aorist.] Ezhegodnik Iberijsko-Kavkazskogo Jazykoznanija 16.97-102.

Glovinskaja, M. Ja. 1981. "Obshchefakticheskoe znachenie nesovershennogo vida (formy proshedsego vremeni)." [The general-factual meaning of the imperfective aspect (past tense forms).] V. P. Grigor’ev (ed.), Problemy strukturnoj lingvistiki 1978. Moscow: Nauka, 108-24.

Golovanova, I. P. 1989. "Podkhody k interval'noj semantike." [Approaches to Interval Semantics.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 44.75-76.

Golovin, B. N. 1953. "O vzajimosvjazi kategorii vida i zaloga v sovremennom russkom jazyke." [On the relations between aspect and voice in contemporary Russian.] Uchenje zapiski Vologodskogo pedag. Instituta 12.367-97.

_____. 1958. "Sootnositel'nost’ glagol’nyx snov i vopros o meste vida v formo- i slovoobrazovanii sovremennogo russkogo glagola." Uchenie zapiski Vologodskogo pedagogicheskogo instituta 22.291-309.

Golovin, I. V. 1953. "Glagol'nyje vremennyje formy iz'javitel’nogo naklonenija v sovremennom japonskom jazyke." [Verbal temporal forms of the indicative in contemporary Japanese.] Trudy vojennogo instituta inostrannykh jazykov 2.78-97.

Gorbachek, A. L. 1989. "Eshche ili uzhe?" [Esche 'still' or uzhe ‘already’?.] Russkij jazyk za rubezhom 4.33-38.

Grinbaum, N. S. 1980. "Drevnegrecheskij literaturnyj jazyk: pozdneellinisticheskij period (I-V vv. n. e.)." [The Ancient Greek literary language: the Late Hellenistic Period (first-fifth centuries AD).] Voprosy jazykoznanija 29.58-63.

Grinberg, S. B. 1961. "Upotreblenie form proshedshego vremeni v sovremennom nemeckom jazyke." [The use of the forms of the past tense in present-day German.] Voprosy teorii nemeckogo jazyka 2.131-48.

Grunin, N. D. 1976. "O semanticheskoj sovmentimosti temporalnyx imen sushchestvitelnyx v atributivnyx slovosochetaniyax (na materiale sovremennogo anglijskogo jazyka)." [On the semantic compatibility of temporal nouns in attributive noun phrases (on material from contemporary English).] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 31.128-33.

Grunina, E. A. 1975. "Ob izuchenii semanticheskoj struktury vremennyx form indikativa: Podxody k probleme ." [On the study of the semantic structure of the tense forms of the indicative: approaches to the problem.] Sovetskaja tjurkologija 4.82-91.

_____. 1976. "K istorii semanticheskogo razvitija perfekta -misµ." [On the history of the semantic development of the -misµ perfect.] Sovetskaja tjurkologija 1.12-26.

Guliev, A. G. 1981. "Strukturno-etimologicheskij analiz pervoobraznyx temporal'nyx narechii v tjurkskix jazykax: Na materiale oguzskoi gruppy tiurkskix jazykov." [A structural-etymological analysis of prototypical temporal adverbs in the Turkic languages.] Sovetskaja tjurkologija 2.66-74.

Gurevich, V. V. . 1982. "O vzaimodejstvii vidovogo i leksicheskogo znachenija glagola ." [On the interaction of the aspectual and lexical meaning of the verb.] Russkij jazyk v natsional’noj shkole 4.12-16.

Gurevich, V. V. 1989. "Modal'nost’, istinnostnoe znachenie, referentsija." [Modality, truthful meaning, reference.] Voprosy jazykoznanija 6.95-101.

Guseva, E. K. 1961. Sistema vidov v sovremennom korejskom jazyke. [The systems of aspects in the contemporary Korean language.] Moscow: Izd. vostochnoj literatury.

Gvozdev, A. N. 1961. "Ob odnoj raznovidnosti otnositel'nogo upotreblenija budushchego vremeni." [On one variety of relative use of the future tense.] Voprosy kul’tury rechi 3.82-92.

Iasai, L. 1997. "O printsipax vydelenija vidovoj pary v russkom jazyke." [On the principles of the classification of aspect pairs in Russian.] Voprosy jazykoznanija 4.70-84.

Ibragimov, D. 1955. "I kategorija vremeni glagolov v russkom i azerbejdzhanskom jazykax." [The category of verbal tense in the Russian and Azerbaijan languages, I.] Uchenje zapiski Azerbejdzhanskogo universiteta 6.91-99.

Ibragimov, G. X. 1998. "Kategorija aspekta v dagestanskix jazykax (k postanovke problemy)." [The Category of Aspect in the Dagestanian Languages (Toward a Statement of the Problem).] Voprosy jazykoznanija 47.58-68.

Imnaishvili, D. S. . 1976. "Sistema obrazovanija vremen v glagolax anomal'nogo spriazhenija v nakhskix jazykax ." [The system of formation of tenses in verbs of anomalous conjugation in the Veinakh languages.] Ezhegodnik Iberijsko-Kavkazskogo jazykoznanija 3.164-91.

Isachenko, A. V. 1960. Grammaticheskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovatskim: Morfologija. [The grammatical system of Russian compared with Slovak&emdash;morphology.] Bratislava: The Slovak Academy of Sciences Press.

_____. 1961. "Glagoly dvizhenija v russkom jazyke." [Verbs of motion in the Russian language.] Russkij jazyk v shkole, 12-16.

Iudakin, A. P. 1988. "Posessivnoe znachenie drevnepersidskogo analiticheskogo perfekta stradatel'nogo zaloga." [Possessive meaning of the Old Persian analytic perfect in the passive voice.] Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 41.75-81.

Iurchenko, V. S. 1993. "Real'noe vremja i struktura jazyka: K filosofii jazykoznanija." [Real time and the structure of language: on the philosophy of linguistics.] Voprosy jazykoznanija 3.36-47.

Ivanicki, Viktor V. 1991. Osnovy obshchej i kontrastivnoj aspektologii. [Foundations of general and contrastive aspectology.] Kemerovo: Filial izd. Tomskogo univ. pri Kemerovskom univ..

Ivanov, S. N. . 1976. "K ob''jasneniju sistemy vremen turetskogo indikativa ." [Toward an explanation of the system of tenses of the Turkish indicative.] S. G. Kliashtornyj, Ju. A. Petrosian, E. R. Tenishev (eds.), Turcologica: K semidesjatiletiju akademika A. N. Kononova. Leningrad: Nauka, 79-88.

Ivanova, A. N. 1993. "Slova 'togda' - ‘teper'’ - ‘potom’ v predlozhenii i tekste." [The words togda 'then', teper' ‘now’, and potom ‘then, afterwards’ in the Sentence and Text.] Russkij jazyk v shkole 80.86-90.

Jakovleva, E. S. 1992. "Jazykovoe otrazhenie tsiklicheskoi modeli vremeni." [The linguistic reflection of the cyclic model of time.] Voprosy jazykoznanija 4.73-83.

_____. 1992a."Otrazhenie v semantike slova lichnostnyx znanij govorjashchego." Russkij jazyk za rubezhom 5-6.68-72.

_____. 1995. "Chas v russkoj jazykovoj kartine vremeni." [Time on the Russian linguistic map of tense.] Voprosy jazykoznanija 6.54-76.

Jaszay, Laszlo. 1991-92. "Zametki ob odnom tipe vidovyx troek russkogo glagola." [Remarks on one type of aspectual triad of the Russian Verb.] Studia Slavica 37.415-23.

Jaszay, Laszlo . 1993. "Sushchestvuet li vid i v neslavyanskix jazykax? (zametki po tipologii vida)." [Is there also aspect in non-Slavic languages? (Remarks on aspect typology).] Studia Slavica Savariensia 2.98-105.

Jermakova, O. P. 1963. "O nekotoryx sintaksicheskix funktsijax infinitiva." [On some syntactic functions of the infinitive.] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 22.5.415-22.

Judakin, A. P. 1982. "Leksiko-grammaticheskie zakonomernosti evoljutsii aktivnogo prichastija: Na materiale indoevropeiskix i semitskix jazykov." [Lexical-grammatical of the ... evolution of the active participle: on material from Indo-European and Semitic languages.] Voprosy jazykoznanija 2.59-67.

Kalabekova, L. T. . 1985. "K sopostavitel'nomu izucheniju frantsuzskoj grammatiki." [Toward a contrastive study of French grammar.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 40.21-25.

Kalashnikova, O. E. 1990. "O sochetanii grammaticheskogo i pragmaticheskogo podxodov k analizu pristavochnyx deeprichastij sovershennogo vida." [On the integration of the grammatical and pragmatic approaches to the analysis of prefixed participles of perfective aspect.] Russkij jazyk v natsional’noj shkole 6.7-10.

Kalinina, E. Ju. 1998. "Razgranichenie finitnyx i nefinitnyx form glagola v tipologicheskom aspekte." [Delimination of Finite and Non-Finite Verbal Forms in Their Typological Aspect.] Voprosy jazykoznanija 47.82-110.

Karatajeva, E. I. 1953. "Vremennoje slozhnopodchinnenoje predlozhenije." [Complex temporal subordinate clauses.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 6.63-93.

Karaulov, Jurij Nikolaevic. 1997. "Glagol'nyy vid, sposoby glagol'nogo dejstvija i kontekst (tekstovyij eksperiment)." [Verbal aspect, manner of verbal action, and context (a textual experiment).] Nordlyd 25.20-34.

Karavanov, A. A. 1991. "Semnyj sostav ingressivnyx glagolov i problema ingressivnoj pristavki po-." [Semic Composition of Ingressive Verbs and the Problem of the Genesis of the Ingressive Prefix po-.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 46.11-18.

_____. 1992. "K voprosu o xaraktere kategorii predel'nosti drevnerusskogo glagola." [On the Question of the Nature of the Category of Terminativity in the Old Russian Verb.] Voprosy jazykoznanija 41.103-12.

Karpinskaja, O. Ju. 1989. "Analiz vremennyx kontekstov estestvennogo jazyka sredstvami trekhmernoj semantiki." [Analysis of Temporal Contexts of Natural Language by Means of Three-Dimensional Semantics.] Vestnik moskovskogo universiteta, filosofija 44.71-74.

Kaveckaja, R. K. 1954. "Nabljudenija nad vremennymi znachenijami dejstvitel'nyx prichastij sovremennogo russkogo jazyka." [Research on the temporal meanings of the active participles in modern Russian.] Trudy Voronezhskogo universiteta 29.137-51.

_____. 1955. "Kategorija vida v dejstvitel'nykh prichastijakh." [The category of aspect in active participles.] Trudy Voronezhskogo universiteta.

Kazarjan, V. K. . 1993. "Protivopostavlenie prezens-aorist v armjanskom i sanskrite ." [The opposition present tense-aorist in Armenian and Sanskrit.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 48.8-17.

Kerasheva, Z. I. . 1988. "Aspektual''nye affiksy i ikh rol’ v vyrazhenii sposobov dejstvija v adygskix jazykax ." [Aspectual affixes and their role in the expression of modes of action in the Circassian languages.] Ezhegodnik Iberijsko-Kavkazskogo jazykoznanija 15.163-71.

Kerimov, K. R. 1996. "Est' li kategorija vida v lezginskom jazyke?" [Is there a category of aspect in Lezgian?.] Voprosy jazykoznanija 45.125-35.

Khalidov, A. I. . 1987. "K opredeleniju vidovogo invarianta chechenskogo glagola ." [Toward a definition of aspectual invariant in the Chechen verb.] Ezhegodnik Iberijsko-Kavkazskogo jazykoznanija 14.183-90.

Khodorkovskaja, B. B. 1981. "K probleme vida v latinskom glagole (semantika imperfekta i perfekta v rannej latyni)." [On the problem of aspect in the Latin verb (the semantics of the perfect and imperfect in early Latin).] Voprosy jazykoznanija 4.93-104.

_____. 1989. "K probleme indoevropejskogo sigmaticheskogo aorista (voprosy semantiki)." [On the Indo-European sigmatic aorist (questions of semantics).] Voprosy jazykoznanija 32.16-28.

Khrakovskij, Victor S. 1988. "Imperativnye formy NSV i SV v russkom jazyke i ix upotreblenie." [Imperative forms of imperfective and perfective aspect in Russian and their use.] Russian Linguistics 12.269-92.

Khrakovskij, Viktor S. 1980. "Nekotorye problemy universal'no-tipologicheskoj xarakteristiki aspektual’nykh znachenij." [Some problems of a universal typological description of aspectual meanings.] Uchenye zapiski Tartusskogo gosudarstvennogo universiteta 537.3-23.

Khrakovskij, Viktor Samuilovich. 1980. "Sootnoshenie modal'nyx i vremennyx komponentov vyskazyvanija ." [The co-ordination of modal and temporal components of the sentence.] Opera Universitatis Purkynianae Brunensis&emdash;Facultas philosophica 227.33-39.

Kibrik, A. E. 1983. "Rezul'tativ v archinskom jazyke." [The resultative in the Archin language.] Tipologija rezul’tativnyx konstrukcij, 109-18.

Klimonov, V. D. 1962. "Vid i vremja v prichastijax na -ny, -ty, upotrebljaemyx v roli opredelenija (na materiale sovremennogo pol'skogo literaturnogo jazyka)." [Aspect and tense in the participles in -ny, -ty in attributive function (examples taken from modern literary Polish).] Uchenie zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova 316 (64).21-33.

Knjazev, Ju. P. 1989. "Vyrazhenie povtorjaemosti dejstvija v russkom i drugix slavjanskix jazykax ." [The Expression of iterativity in Russian and other Slavic languages.] Tipologija iterativnykh konstruktsij, 132-145.

Kobozeva, I. M. 1980. "Nekotorye pravila vybora vida glagola pri sinteze prostogo predlozhenija, vyrazhajushchego zadannyj smysl." [Some rules for the choice of the aspect of the verb in the synthesis of a simple sentence expressing a given meaning .] Aktual'nye voprosy strukturnoj i prikladnoj lingvistiki, 91-103.

Kochergan, M. P. 1981. "Sintagmaticheskii i paradigmaticheskii aspekty slova: Na materiale temporal'noj leksiki." [Syntagmatic and paradigmatic aspects of the word: on material from the temporal lexicon.] Russkoe jazykoznanie 3.33-38.

Koka, A. A. 1955. "K istorii izuchenbija padezhnyx i padezhno-predlozhnyx konstruktsii s vremennym znachenijem." [On the history of studies on case constructions with temporal meaning.] X. X. Maxmudova (ed.), Voprosy izuchenija russkogo jazyka: Sbornik linguisticheskikh statej. Alma Ata: Izd. Akad. nauk Kazakhskoj SSR, 441-52.

_____. 1955a."Konskruktsii s vremennym znachenijem v sovremennom russkom jazyke." [The constructions with temporal meaning in the modern Russian language.] X. X. Maxmudova (ed.), Voprosy izuchenija russkogo jazyka: Sbornik linguisticheskikh statej. Alma Ata: Izd. Akad. nauk Kazakhskoj SSR, 67-111.

Kononov, A. N. 1951. "Projiskhozdenije proshedshego kategoricheskogo vremeni v tjurkskix jazykax." [The origins of the 'determined' past in the Turkic languages.] Tjurkologicheskij sbornik 1.112-19.

_____. 1983. "Eshchë raz o genezise tjurkskogo aoriste." [Once again on the genesis of the Turkic aorist.] Sovetskaja tjurkologija 1.3-14.

Kormushin, I. V. 1984. Sistemy vremen glagola v altajskix jazykax. [The systems of verbal tenses in the Altaic languages.] Moscow: Nauka.

_____. 1991. "Problemy rekonstruktsii pratjurkskogo glagola: temporal'naja sistema, ee istoki i preobrazovanija." [Problems of the reconstruction of the Proto-Turkic verb: the temporal system, its sources and formation.] Moscow, Akademija Nauk SSSR, Intitut jazykoznanija, ms.

Kozinceva, Natalija A. 1983. "Rezul'tativ, passiv i perfekt v armjanskom jazyke." [Resultative, passive, and perfect in the Armenian language.] Tipologija rezul’tativnyx konstrukcij, 204-16. Translation, “Resultative, Passive, and Perfect in Armenian,” in Nedjalkov (1988), 449-68.

Kozintseva, N. A. 1994. "Kategorija evidentsial'nosti (problemy tipologicheskogo analiza)." [The category of evidentiality (issues in typological analysis).] Voprosy jazykoznanija 43.92-104.

Krýevskaja, O. V. 1961. "O stilisticheskom cheredovanii prostogo i slozhnogo perfekta v sovremennom francuskom jazyke." [On the stylistic alternation of the simple and complex perfect in the contemporary French language.] Uchenje zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova 299 (Filol. nauk, 59).106-15.

Krýizýková, Helena. 1962. "Nekotorye problemy izuchenija kategorii vremeni v sovremennom russkom jazyke." [Some problems of the study of the category of tense in the modern Russian language.] Voprosy jazykoznanija 3.17-26. “K problematice cýasu v rusýtineý a v cýesýtineý” (1962) is an abrégé.

_____. 1996. "Temporal'no-kvantitativnaja determinatsija glagola: Opyt transformatsionnago analiza." [A temporal-quantitative determination of the verb: an attempt at a transformational analysis.] Cýeskoslovenská rusistika 11.86-93.

Krýizková, Helena. 1970. "Immenoe skazuemoe i struktura predlozhenija v sovremennyx slavjanskix jazykax." [The nominal predicate and sentence structure in modern Slavic languages.] International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 13.15-49.

Krekich, Y. 1985. "Chto takoe rezul'tativnost’?" [What Is resultativeness?.] Studia Slavica 31.347-56.

Krongauz, Maksim A. 1990. "Struktura vremeni i znachenija slov." [The structure of time and the meanings of words.] Logicýeskij analiz jazyka, 45-52.

Kukushkina, O. V. . 1978. "Iz istorii vida russkogo glagola ." [From the history of aspect in the Russian verb.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 1.51-61.

Kul'bakin, A. A. 1983. "Semanticheskie sostavljajushchie makropolja aspektual'nosti v nemetskom i russkom jazykax (opyt sopostavitel’nogo analiza)." [Semantic constituents of the macrofield of aspectuality in German and Russian (attempt at a contrastive analysis).] Wissenschaftliche Zeitschrift der pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 27.933-44.

Kuznetsov, P. I. 1975. "Aspekt i aktsional v turetskom jazyke: K vykhodu v svet monografii L. Jokhansona." [Aspect and actionality in the Turkish language: on the publication of the monograph of L. Johanson.] Sovetskaja tjurkologija 3.68-81. Review article; review of Johanson, Aspekt im Türkischen.

_____. 1980. "Genezis tjurkskogo aorista." [The genesis of the Turkic aorist.] Sovetskaja tjurkologija 6.32-43.

Kuznetsov, P. S. 1949. "K voprosu o praesens historicum v russkom literaturnom jazyke." [On the question of the historical present in the Russian literary language.] Doklady i soobshchenija filologicheskogo fakul’teta Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta 8.24-36.

_____. 1953. "K voprosu o geneize vido-vremennykh otnoshenij drevnerusskogo jazyka." [On the question of the origin of the relations between aspect and tense in Old Russian.] Trudy Instituta jazykoznanija, Akademija nauk SSSR 2.220-53.

Lapshinova, E. G. 1961. "Sochetanie to be going to s infinitivom v sovremennom anglijskom jazyke." [The combination of be going to with the infinitive in the contemporary English language.] Romano-germanskaja filologija 3.19-26.

Lasorsa, K. 1981. "Vido-vremennye konteksty v russkom i ital'ianskom jazykax: Iz''javitel'noe naklonenie, proshedshee vremja." [Temporal-aspectual contexts in Russian and Italian: Indicative mood, past tense.] Russkij jazyk za rubezhom 1.83-86.

Lebed’, S. A. 1990 . "Glagol'naja leksika inojazychnogo proiskhodenija v slavjanskoj vidovoj sisteme k printsipam sopostavitel’nogo analiza." [The verbal lexicon of foreign origin in the Slavic aspectual system toward the principles of comparative analysis.] Problemy sopostavitel’noj grammatiki slavjanskich jazykov.

Lebedeva, G. F. 1959. "Kachestvennyj i possessivnyj ottenki perfektnogo znachenija glagol'nyx form proshedshego sovershennogo." [Qualitative and possessive nuances of the perfect meaning of verb forms in the perfective past .] Vestnik moskovskogo universiteta. Istoriko-filologicheskaja serija 3.141-51.

Lejkina, B. M. 1958. "Infinitiv i gerundij pri glagolax nachinatel'nosti." [The infinitive and the gerund with verbs of beginning.] Uchenie zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova 233.17-42.

Lenngren, Lennart. 1995. "Anaforicheskoe kogda." [Anaphoric kogda 'when'.] Scando-Slavica 41.234-50.

Leonidova, M. A. 1959-60. "Upotreblenie vremennyx i vidovyx form v russkix perevodax I. Vazova." [The use of temporal and aspectual forms in the Russian translations of Ivan Vazov.] Godishnik na Sofijskija Universitet. Filologicheski fakultet 54.111-72.

Levontina, I. B. 1996. "Tselesoobraznost' bez tseli." [Goal directedness without a goal.] Voprosy jazykoznanija 1.42-57.

Ljubimov, K. M. 1953. "O nastojshchem-budushchem vremeni v tureckom jazyke." [On the present-future tense in the Turkish language.] Akademiku Vladimiru Aleksandrovichu Gordlevskomu k ego semidesjatipjatiletiju: Sbornik statej. Moscow: Izd. Akad. nauk SSSR, 163-67.

Ljubimov, K. M. . 1975. "Pervoe litso turetskogo grammaticheskogo vremeni na -mys." [The first person of the Turkish tense in -misµ.] Sovetskaja tjurkologija 3.44-51.

Lokshtanova, L. M. 1984. "Semantika perfekta v datskom jazyke." [The semantics of the perfect in Danish.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 399.40-51.

_____. 1986. "O kategorial'nyx znachenijax form indikativa v datskom jazyke." [On categorial meanings of forms of the indicative in the Danish language.] Voprosy jazykoznanija 35.111-21.

Lomtev, T. P. 1948. "K xarakteristike vidovoj differentsiatsii preterital'nyx form glagola v drevnerusskom jazyke." [On the aspectual differentiation of preterite forms in Old Russian.] Uchenje zapiski Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta 137.70-88.

_____. 1952. "Ob upotreblenii glagola otnositel'no kategorii vremeni v drevnerusskom jazyke." [On the use of the verb with respect to the category of tense in Old Russian.] Uchenje zapiski Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta 150.219-53.

Lutsenko, N. A. 1983. "Zavtra - nazavtra." [Zavtra 'tomorrow' and nazavtra ‘day after tomorrow’.] Russkaja rech' 5.156-59.

_____. 1985. "Vid i vremja (Problemy razgranichenija i vzaimodejstvija)." [Aspect and tense: problems of differentiation and interaction.] Voprosy jazykoznanija 34.43-50 .

_____. 1986. "O glagolax sovershennogo vida v forme povelitel'nogo naklonenija s otritsaniem." [Concerning verbs of the perfective aspect in the form of the imperative mood with negation.] Russkij jazyk v shkole 73.86-89.

_____. 1987. "Osobennosti otritsanija pri nekotoryx vidovyx glagol'nyx formax." [The peculiarities of negation with some aspectual forms of the verb.] Russkij jazyk v natsional’noj shkole 8.10-13.

_____. 1988. "Upotreblenie sovershennogo vida pri vyrazhenii uslovno-sledstvennyx otnoshenij." [The use of the perfective aspect in the expression of conditional-investigative relationships.] Russkij jazyk v natsional’noj shkole 8.3-7.

_____. 1989. "Vzaimootnoshenie znachenii nastojashchego i budushchego form perfektivnogo prezensa v russkom i drugix slavjanskix jazykax." [The interrelation of the meaning of the present and future of forms of the perfective present in Russian and other Slavic languages.] Filologicheskie Nauki 4.45-51.

_____. 1997. "Udarenie v formax proshedshego vremeni." [Stress in forms of the past tense.] Russkij jazyk v shkole 1.77-83.

Maitinskaja, K. J. . 1973. "Budushchee vremja v finno-ugorskix jazykax." [The future tense in Finno-Ugric languages.] Sovetskoe Finno-Ugrovedenie 9.81-90.

Maksimova, G. V. and V. V. Labutis . 1985. "Nekotorye tipy sintagm s kolichestvennym znacheniem v russkom i litovskom jazykax ." [Some types of syntagmas with quantitative meaning in the Russian and Lithuanian languages.] Baltistica 21.176-83.

Malakshinov, P. I. 1948. "Kategorija vida v russkom jazyke i jeje sootvetstvije v burjat-mongol'skom jazyke." [The category of aspect in the Russian language and its equivalent in the Buryat-Mongolian language.] N. K. Dmitrijeva and V. M. Chistjakova (eds.), Voprosy metodiky prepodavanija russkogo i rodnogo jazykov v nerusskoj shkole. Moscow and Leningrad: Izd. Akad. pedag. nauk RSFSR, 237-46.

Mankowska, Grazyna. 1993. "Tipologicheskij analiz imen sushchestvitel'nyx tematicheskoj gruppy vremeni v pol’skom, russkom i belorusskom jazykax." [Typological analysis of nouns from the temporal thematic group in Polish, Russian, and Belorussian.] Studia Rossica Posnaniensia 25.123-38.

Maslov, J. A. 1959. Glagol'nyj vid v sovremennom Bolgarskom literaturnom jazyke. [Verbal aspect in the contemporary Bulgarian literary language.] Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta. Cf. Maslov (1959).

Maslov, Ju. D. 1962. "Voprosy glagol'nogo vida v sovremennom zarubezhnom jazykoznanii." [Questions of verbal aspect in contemporary foreign linguistics.] Ju. D. Maslov (ed.), Voprosy glagol’nogo vida: Sbornik. Moscow: Izd-vo inostrannoj literatury, 7-32.

Maslov, Ju. S. 1955 . "K voprosu o sisteme form pereskazyvatel'nogo naklonenija." [On the question of the system of composite verbal forms in indirect narration.] Sbornik v cýest na akademik Aleksandr Teodorov-Balan po slucýaj devetdeset i petata mu godisýnina. Sofia: Izd. na Ba°lg. Akad. na Naukite.Sbornik v cýest na akademik Aleksandr Teodorov-Balan po slucýaj devetdeset i petata mu godisýnina.

_____. 1955. "O svojeobrazii morfologicheskoj sistemy glagol'nodo vida v sovremennom bolgarskom jazyke." [On the originality of the morphological system of verbal aspect in modern Bulgarian.] Kratkie soobshchenija Instituta slavjanovedenija, Akademija nauk SSSR 15.28-47.

_____. 1958. Rol' tak nazyraemoj perfektivatsii i imperfektivatsii v protsesse voznikovenija slavjanskogo glagol’nogo vida. [The role of the so-called perfectivization and imperfectivization in the rise of Slavic verbal aspect.] Moscow: Akademija nauk SSSR.

_____. 1959. "Voprosy proiskhozhdenija glagol'nogo vida na IV mezhdunarodnom s'ezde slavistov." [Questions of the origin of verbal aspect at the 4th International Congress of Slavicists.] Voprosy jazykoznanija 2.151-57.

_____. 1963. "Znachenie dannyx bulgarskogo jazyka dlja obshchej teorii slanjanskogo glagol'nogo vida." [The meaning of Bulgarian data for a general theory of Slavic verbal aspect.] V. V. Vinogradov (ed.), Slavjanskoe jazykoznanie: Sbornik statej. Moscow: Izd. Akad. nauk SSSR, 197-229.

_____. 1984. Ocherki po aspektologii. [Outlines of aspectology.] Leningrad: Izd. leningradskogo universiteta.

Maslov, Jurij S. 1948. "Vid i leksicheskoe znachenie glagola v sovremennom russkom literaturnom jazyke." [Aspect and the lexical meaning of the verb in the contemporary Russian literary language.] Izvestija akademii nauk SSSR, otdelenije literatury i jazyka 7.303-16.

_____. 1959. "Glagol'nyj vid v sovremennom bolgarskom literaturnom jazyke (znachenie i upotreblenie)." [Verbal aspect in the contemporary Bulgarian literary language (meaning and use).] S. B. Bernshtejn (ed.), Voprosy grammatiki bolgarskogo literaturnogo jazyka. Moscow: Izd-vo Akademija Nauk SSR, Institut slavjanovedenija, 157-312. Cf. Maslov (1959).

_____. 1961. "Rol' tak nazyvaemoj perfektivatsii i imperfektivatsii v protsesse vozniknovenija slavjanskogo glagol’nogo vida." [The role of so-called perfectivization and imperfectivization in the process of the development of Slavic verbal aspect.] Issledovanija po slavjanskomu jazykoznaniju, 165-95.

_____. 1965. "Sistema osnovnyx ponjatij i terminov slavjanskoj aspecktologii." [The system of fundamental concepts and terms in Slavic aspectology.] Ju. S. Maslov and A. V. Federov (eds.), Voprosy obshchego jazykoznanija. Leningrad: Izdatel’stvo Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta, 53-80.

_____. 1973. "Universal'nye semanticheskie komponenty v soderzhanii grammaticheskoj kategorii sovershennogo/nesovershennogo vida." [Universal semantic components in the grammatical categories of imperfective/perfective aspect.] Sovetskoe slavjanovedenie, 73-83.

_____. 1977. "Russkij glagol'nyj vid v zarubnezhnom jazykoznanii poslednix let. II." [Russian verbal aspect in foreign linguistics of the last years. II.] Problems of Russian aspectology. Tartu, 23-46.Problems of Russian aspectology 2.23-46.

_____. 1978. "K osnovanijam sopostavitel'nom aspektologii." [Toward the foundations of comparative aspectology.] Voprosy sopostavitel’noj aspektologii. Leningrad: Izdatel’stvo Leningradskogo Universiteta, 4-44.Voprosy sopostavitel’noj aspektologii 1.4-44.

_____. 1980. "Struktura povestvovatel'nogo teksta i tipologija slavjanskix vido-vremennyx sistem." [The structure of the narrative text and the typology of Slavic aspect-tense systems.] Svantevit 6.43-70.

Mehlig, Hans-Robert. 1997. "Nekotorye zamechanija po povodu opisanija kategorii vida v russkom jazyke." [Some notes on the origin of descriptions of the category of aspect in Russian.] Russian Linguistics 21.177-93. Review of P. Durst-Andersen (1992).

Mel’chuk, Igor’. 1985. "Semantichskie ètudy. I: 'Sejchas' i ‘teper’’ v russkom jazyke." [Semantic studies. I: sejchas 'now' and teper’ ‘now’ in the Russian language.] Russian Linguistics 9.257-79.

Melikova-Tolstaja, S. V. 1952. "Budushchego vremja v grechskom jazyke." [The future tense in Greek.] Ucýenie zapiski Leningradskogo gos. universiteta, Serija filologicýeskikh nauk 156.219-46.

Menovshchikov, G. A. 1986. "Vyrazhenie kategorij prostranstva i vremeni v eskimossko-aleutskix jazykax." [The expression of categories of space and time in the Eskimo-Aleut languages.] Voprosy jazykoznanija 35.117-27.

Miakotina, V. M. 1985. "Funktsionirovanie potentsial'noj raznovidnosti konkretno-fakticheskogo znachenija sovershennogo vida v sovremennom russkom jazyke." [The functioning of potential diversity of the concrete-factual meaning of the perfective aspect in Modern Russian.] Russkoe Jazykoznanie 10.58-65.

Michal’chuk, I.P. 1988. "K voprosu o funktsionirovanii grammaticheskoj kategorii vremeni v oficial'nodelevom stile." [The functioning of the grammatical category of tense in official-business style .] Visnyk Charkivs’koho universytetu 327.26-31.

Miloslavskij, I. G. 1988. "Semanticheskoe i vidovoe protivopostavlenie glagolov: Prichina i sledstvie." [The semantic and aspectual opposition of verbs: the cause and an investigation.] Kalbotyra 39.52-59.

Miloslavskij, Igor’ G. 1990. "Vid russkogo glagola kak objekt sopostavitel'nogo izuchenija." [Russian verbal aspect as a subject for comparative study.] Zeitschrift für slavistische Philologie 35.539-43.

Mirzojeva, M. U. 1955. "Uprotreblenje vremen v istoricheskix trudax M. V. Lomonosova." [The use of tenses in the historical works of Lomonosov.] Uchenje zapiski Azerbejdzhanskogo universiteta 8.67-79.

Mitel’man-Chodorkovskaja, B. B. 1959. "Indikativ budushchego i konjunktiv v drevnegrechskom èpose." [The future indicative and the subjunctive in Ancient Greek epic poetry.] Doklady i Soobshchenija Instituta Jazykoznanija Akademii Nauk SSSR 12.135-47.

Molchanova, E. K. 1982. "Znachenie glagol'nyx rasprostranitelej i semanticheskoe soderzhanie vida glagola." [The meaning of verbal expanders and the semantic content of verbal aspect.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 37.51-59.

Moloshnaja, Tat’jana N. 1990. "K voprosu o tak nazyvaemych analiticheskix formax imperativa v russkom jazyke." [On the question of the so-called analytic forms of the Russian imperative.] Russian Linguistics 14.19-35.

Molosnaja, T. N. 1973. "O vidovoj parnosti glagolov v slavjanskix jazykov." [On the aspectual pairing of verbs in the Slavic languages.] A. A. Zaliznjak (ed.), Problemy grammaticheskogo modelirovanija. Moscow: Nauka, 243-53.

Moraru, Maria. 1990. "K voprosu o vybore vida: na osnovanii chastnosti vidovyx form sovremennogo russkogo jazyka ." [The choice of aspect: on the basis of the frequency of aspectual forms of Modern Russian .] Romanoslavica 28.129-154.

Morochovskij, A. N. 1958. "K voprosu o vidovom znachenii formy prostogo proshedshego vremeni v istorii anglijskogo jazyka (VIII-XV vek.)." [On the aspect of the forms of the simple past tense in the history of the English language (8th-15th centuries).] Uchenie zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova 262.143-54.

Muchnik, I. P. 1961. "Dvuvidovye glagoly v russkom jazyke." [Dual-aspect verbs in the Russian language.] Voprosy kul’tury rechi 3.93-115.

_____. 1966. "Razvitie sistemy dvuvidovyx glagolov russkom v sovremennom russkom jazyke." [The development of the system of dual-aspect verbs in the Russian and contemporary Russian language.] Voprosy jazykoznanija 15.61-75.

Mustaioki, Arto. 1988. "O semantike russkogo temporal'nogo eshchë." [On the semantics of Russian temporal eshchë 'still'.] Studia Slavica Finlandensia 5.99-141.

Musteikis, Kazimieras . 1986. "Glagol'noe slovoobrazovanie i vid glagola." [Verbal word formation and the aspect of the verb.] Zeitschrift für Slawistik 31.437-44.

Myrkin, V. Ya. 1983. "O konkurentsii futuruma I i futural'nogo prezensa v sovremennom nemetskom jazyke." [On the competition of the futurum I and the present tense forms with future meaning in Modern German.] Inostrannye jazyki v shkole 50.18-21.

Nasilov, D. M. 1985. "K xarakteristike kolichestvennoj aspektual'nosti v uzbekskom jazyke." [On the characteristics of quantitative aspectuality in the Uzbek language.] Sovetskaja tjurkologija 1.64-70.

Nasilov, V. M. 1960. "K voprosu o perifrasticheskix formax glagola v drevnetjurskix jazykax." [On periphrastic forms of the verb in Old Turkic languages.] Voprosy jazykoznanija 3.93-97.

Nechaeva, A. I. 1987. "Funktsional'no-semanticheskoe pole aspektual’nosti kak universal’naja kategorija pri sopostavlenii raznosistemnykh jazykov." [Functional-semantic basis of aspectuality as a universal category in the comparison of languages with different systems.] Russkij jazyk za rubezhom 5.60-65.

Nedjalkov, Vladimir P. 1980. "Zametki po tipologii rezul'tatyvnyx konstruktsii (perfektiv, rezul’tativ, perfekt, passiv)." [Notes on the typology of resultative constructions (perfective, resultative, perfect, passive).] I. P. et al. Susov (eds.), Kommunikativno-pragmaticheskie i semanticheskie funktsii rechevykh edinstv. Kalinin: Kalininskij Gosudarstvennij Universitet, 143-51.

_____. 1981. "K tipologii sootnoshenija rezul'tativa i passiva: Na materiale nemetskogo jazyka." [Towards a typology of relations between resultatives and passives: evidence from German.] Semantika i pragmatika sintaksicheskikh edinstv, 27-40.

_____. 1981a."Sub'ektnyj rezul'tativ i perfekt v nemetskom jazyke (stativ ot intranzitivov)." [Subject resultative and perfect in German (statives derived from intransitives).] S. D. et al. Katsnel’son (eds.), Lingvisticheskie issledovanija. Moscow: IJa, 153-62.

_____. 1982. "Russkij rezul'tativ v sopostavlenii s nemetskim i anglijskim." [The Russian resultative in comparison with the German and English resultatives.] I. P. et al. Susov (eds.), Sintaksicheskaja semantika i pragmatika. Kalinin: Kalininskij Gosudarstvennij Universitet, 65-75.

_____. 1984. "Zametki po tipologii nachinatel'nyx konstruktsi." [Notes on the typology of inceptive constructions.] I. P. et al. Susov (eds.), Pragmatika i semantika sintaksicheskikh edinits. Kalinin: Kalininskij Gosudarstevennij Universitet, 46-54.

_____. 1985. "Osnovnye tipy nachinatel'nyx glagolov." [Main types of verbs of beginning.] L.M. et al. Vasiltev (eds.), Semanticheskie kategorii jazyka i metody ikh izuchenija. Ufa: Baskirskij GU, 60-61.

_____. 1986. "Osnovnye tipy nachinatel'nyx glagolov: inkhoativy, ingressivy, intseptivy." [Main types of verbs of beginning: inchoative, ingressive, inceptive.] I. P. et al. Susov (eds.), Jazylovoe obshchenie i ego edinitsy. Kalinin: Kalininskij GU, 124-34.

_____. 1986a."Zametki po tipologii zavisimogo taksisa." [Notes on the typology of subordinated taxis.] A.V. et al. Bondarko (eds.), Funkcional’no-tipologicheskie problemy grammatiki: Tezisy nauchno-prakticheskoj konferentsii “Funktsional’noe i tipologicheskoe napravlenija v grammatike i ikh ispol’zovanie v prepodavanii teoreticheskikh disciplin v vuze”. Vologda, 12-13 ijunja 1986. Part 2.. Vologda: Vologodskij GPI, 93-94.

_____. 1987. "Nachinatel'nost’ i sredstva ee vyrazenija v jazykakh raznykh tipov." [Inceptivity and means of its expression in languages of different types.] A. V. Bondarko (ed.), Teorija funktsional’noj grammatiki: Vvedenie. Aspektualnost’. Vremennaja lokalizovannost’. Taksis.. Leningrad: Nauka.

_____. 1987a."Tipologicheskie i sopostavitel'nye aspekty analiza zavisimogo taksisa (na materiale nivkhskogo jazyka v sopostavlenii s russkim)." [Typological and contrastive aspects of the analysis of subordinated taxis: evidence from Nivkh in comparison with Russian.] A. V. Bondarko (ed.), Teorija funktsional’noj grammatiki: Vvedenie. Aspektualnost’. Vremennaja lokalizovannost’. Taksis.. Leningrad: Nauka, 180-95.

_____. 1990. "Konditsionalis v chukotskom jazyke." [The conditional in Chukchee.] L. A. et al. Birjulin (eds.), Funktsional’nye, tipologicheskie i lingvodidakticheskie aspekty issledovanija modal’nosti. Irkutsk: Irkutskij pedagogicheskij institut innostrannykh jazykov, 75-76.

_____. 1994. "Tense-aspect-mood forms in Chukchi." Sprachtypologie und Universalienforschung 47.278-354. Also in EUROTYP Working Papers, VI, 1993, no. 4, 1-99. Cf. Nedjalkov et al., 1984, “Znachenie...”

Nedjalkov, Vladimir P. et al. 1983. Rezul'tativnye konstrukcii. [Resultative constructions.] Moscow: Nauka.

Nedjalkov, Vladimir P., Petr I. Inenlikej and Vladimir G. Rakhtilin. 1983. "Rezul'tativ i perfekt v chukotskom jazyke." [Resultative and perfect in Chukchee.] V. P. Nedjalkov (ed.), Tipologija rezul’tativnykh konstrukcij: rezul’tativ, stativ, passiv, perfekt. Leningrad: Nauka, 101-109. English translation, 1988, pp. 153-66 in Nedjalkov (1988).

Nedjalkov, Vladimir V. 1983. "Russkij rezul'tativ (stativ, statal'nyj passiv): nekotorye tipologicheskie parallel)." [The Russian resultative (stative, statal passive): some typological parallels.] I. P. et al. Susov (eds.), Soderzhatel’nye aspekty predlozhenija i teksta. Kalinin: Kalininskij Gosudarstvennij Universitet, 83-92.

_____. 1983a."Zametki o nemetskix glagolax finitivnogo sposoba dejstvija (tip: Die Blumen haben schon ausgebluht 'Tsvety uzhe ottsveli')." [Notes on German verbs of the finitive Aktionsart (type: Die Blumen haben schon ausgeblaht 'The flowers have already shed their blossoms').] V.V. et al. Klimov (eds.), Sposoby dedstvija germanskago glagola v sinkhronii i diokhronii. Kalinin: Kaliniskij Gosudarstvennij Universitet, 59-70.

Nedjalkov, Vladimir V., Petr I. Inenlikej, Igor' V. Nedjalkov and Vladimir G. Rakhtilin. 1984. "Znachenie i upotreblenie chukotskix vido-vremennyx form." [The meaning and usage of Chukchee tense-aspect forms.] A. V. Bondarko (ed.), Teorija grammaticheskogo znachenija i aspektologicheskie issledovanija. Leningrad: Nauka, 200-260.

Oruzbaeva, B. O. 1955. Formy proshedshego vremeni v kirgizskom jazyke. [The forms of the past tense in Kirghiz.] Frunze: Akademija Nauk Kirg. SSSR, Institut jazyka i literatury.

Ostrovskii, B. I. 1997. "Evidentsial'nost' i perfektnye formy: Na materiale jazyka dari." [Evidentiality and perfective forms (using Dari material).] Voprosy jazykoznanija 46.75-88.

Ostrovskij, B. Ja. 1995. "Sposoby vyrazhenija vido-vremennyx znachenij v formax iz'javitel’nogo naklonenija glagola dari." [Ways of expressing aspectual-temporal meanings in the indicative mood of the Dari verb.] Voprosy jazykoznanija 44.74-87.

Ozhegova, N. S. 1989. "Sopostavitel'nyj analiz gruppy glagolov ispol'zovat’sja, upotrebliat’, primeniat’." [A comparative analysis of the group of verbs ispol'zovat’sja, upotrebljat’, primenjat’ 'to use’.] Russkij jazyk za rubezhom 2.19-22.

Paduceva, E. V. 1989. "Semantika i pragmatika nesovershennogo vida imperativa v russkom jazyke." [Semantics and pragmatics of the imperfective aspect of the imperative in the Russian language.] Studia Slavica Finlandensia 6.37-62.

Paducheva, E. V. 1986. "Semantika vida i tochka otscheta (V poiskax invarianta vidovogo znachenija)." [Aspectual semantics and the reference point (in search of the invariant of aspectual meaning).] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 45.413-24.

_____. 1989. "K poiskam invarianta v znachenii glagol'nyx vidov: vid i leksicheskoe znachenie glagola." [In search of the invariant in the meaning of verbal aspect: aspect and lexical meaning of the verb.] Nauchno-tekhnicheskaja informatsija 12.24-31.

_____. 1991. "K semantike nesovershennogo vida v russkom jazyke: obshchefakticheskoe i aktsional'noe znachenie." [On the Semantics of the Imperfective Aspect in the Russian Language: General-Factual and Actional Meanings.] Voprosy jazykoznanija 40.34-45.

_____. 1992. "K sochetaemosti obstojatel'stva vremeni s vidom i vremenem glagola: tochka otscheta." [On the Combination of Temporal Circumstances with the Aspect and Tense of the Verb: A Reading Perspective.] Nauchno-tekhnicheskaja informatsija 3.34-40.

Paducheva, Elena V. 1993. "Rezultativnye znachenija nesovershennogo vida v russkom jazyke: obshchefakticheskoe i aktsional'noe." [Resultative meanings of the imperfective aspect in Russian: factual and aspect evidence .] Voprosy jazykoznanija 42.64-74.

Paducheva, Elena Viktorovna. 1990. "Vid i leksicheskoe znachenie glagola : ot leksicheskogo znachenija glagola k ego aspektual'noj xarakteristike." [From the Lexical Meaning of the Verb to Its Aspectual Characteristic.] Russian Linguistics 14.1-18.

Paducheva, Elena Viktorovna. 1998. "Opyt sistematizatsii ponjatij i terminov russkoj aspektologii." [An attempt at the systematization of the notions and terms of Russian aspectology.] Russian Linguistics 22.35-58.

Palmaytis, M. L. 1981. "Ot grecheskoj sistemy k slavjanskoj: K tipologii vida." [From the Greek to the Slavic system: on the typology of verbal aspect.] Voprosy jazykoznanija 30.45-54.

Panfilov, V. Z. 1982. "K voprosu o kategorii vremeni vo v'etnamskom jazyke." [On the question of the category of tense in the Vietnamese language.] Voprosy jazykoznanija 31.73-82.

Panina, E. I. 1983. "Preryvisto-smjagchitel'nyj sposob glagol'nogo dejstvija v russkom jazyke XVII v. (na materiale delovoj pismennosti)." [Intermittent-softening mode of verbal action in seventeenth-century Russian (based on business documents).] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 38.55-60.

Pankov, F. I. 1991. "Sistema znachenij i osobennosti funktsionirovanija narechij vremeni v russkom jazyke." [The system of meanings and peculiarities in the functioning of time adverbs in Russian.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 46.94-96.

Pavlikova, M. A. 1979. "Diakhronicheskaja soprjazennost' kategorij vremennoj otnesennosti i vida v anglijskom jazyke: Na materiale romana T. Melori Smert' Artura i traktata T. Eliota Pravitel'." [Diachronic ... of categories of temporal ... and aspect in the English language: on material from Malory's novel 'Morte Darthur' (The Death of Arthur) and Elyot’s tract “The Governour”.] Vestnik moskovskogo universiteta. Serija VII, filologija, zhurnalistika 3.47-56. Concerns temporal reference and aspect in Malory's Morte d'Arthur & Elyot's Governour.

Pete, Istvan. 1991. "Upotreblenie glagolov sovershennogo vida v bolgarskix i russkix otritsatel'nyx pobuditel'nyx predlozheniyax." [The use of perfective verbs in Russian and Bulgarian negative exhortative sentences.] Sa°postavitelno Ezikoznanie 16.17-21.

Petrova, Krasimira. 1995. "Psikholingvisticheskoe issledovanie leksiko-semanticheskix grupp s identifikatorom sutki v russkom i denonoshchie v bolgarskom jazykax." [Psycholinguistic research of lexico-semantic groups signalling the notion of day in Russian and Bulgarian.] Sa°postavitelno Ezikoznanie 20.5-13.

Petrukhina, E. B. 1978. "O funktsionirovanii vidovogo protivopostavlenija v russkom jazyke v sopostavlenii s cheskim: Pri oboznachenii povtorjajushchikhsja dejstvij." [On the functioning of aspectual opposition in the Russian language in comparison with Czech: under ... ... of actions.] Russkij jazyk za rubezhom 1.57-61.

Petrukhina, E. V. 1988. "K diskussii o teorii glagol'nogo vida v russkom jazyke." [On the Discussion of the Theory of Verbal Aspect in the Russian Language.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 43.81-87.

Petrukhina, Elena. 1993. "K probleme aspektual'no relevantnoj klassifikatsii glagol’noj leksiki v russkom jazyke." [On the problem of the aspect-relevant classification of the Russian verbal lexicon.] Studia Rossica Posnaniensia 23.165-73.

Petruxin, P. V. 1996. "Narrativnaja strategija i upotreblenie glagol'nyx vremen v russkoj letopisi XVII veka." [Narrative strategy and verb tense usage in Russian chronicles of the seventeenth century.] Voprosy jazykoznanija 45.62-84.

Petruxina, E. V. 1993. "Tipologicheskie osobennosti glagola v slavjanskix jazykax (problema slavjanskoj modeli glagol'nogo dejstvija)." [The typological peculiarities of the verb in Slavic languages (the problem of a Slavic model of verbal action).] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 48 (9).19-25.

Petruxina, Elena. 1991. "Slavjanskaja kategorija glagol'nogo vida i sopostavitel’ny analiz." [The Slavic category of verbal aspect and comparative analysis.] Sa°postavitelno Ezikoznanie 16.30-37.

Pikhlak, A. . 1989. "O 'chistovidovyx' narechijax kak sredstve sozdanija analogov vidovyx par russkogo jazyka." [On 'purely aspectual' adverbs as a means of creating analogues of aspectual pairs in Russian.] Issledovanija po sopostavitel'nomu jazykoznaniju i leksikologii, 132-42.

Pines, V. Ja. 1981. "O funktsional'nom sootnoshenii dvux form proshedshego perfektivnogo vremeni v azerbajdzhanskom jazyke." [On the functional relationship between two forms of the Azerbaijani past perfect.] Izvestija akademii nauk azerbaidzhanskoj SSR, Literatura, jazyk i iskusstvo 2.83-86.

Poliuzhin, M. M. 1993. "Prefiksatsija kak sposob modifikatsii aspektual'noj semantiki drevneanglijskogo glagola." [Prefixation as a way means for the modification of aspectual semantics in the Old English verb.] Filologicheskie Nauki 3.92-101.

Polivanova, A. K. 1985. "Vybor vidovyx form glagola v russkom jazyke." [Choice of aspectual forms of the verb in the Russian language.] Russian Linguistics 9.209-23.

Pols, Adriana. 1993. Varianty pristavochnyx glagolov nesovershennogo vida v russkom jazyke. [Variants of ... verbs.] (Studies in Slavic and General Linguistics, 19.)Amsterdam: Rodopi.

Pospelov, N. S. 1948. "O znachenii form proshedshego vremeni na -l v sovremennom russkom literaturnom jazyke." [On the meaning of the preterite tense form in -l in the contemporary Russian literary language.] Uchenie zapiski moskovskogo gosudarstvennogo universiteta 128.70-85.

_____. 1952. "K voprosu o razlichnyx vremennyx znachenijax russkogo proshedshego sovershennogo." [On the question of the various temporal meanings of the Russian past perfective.] Doklady i Soobshchenija Instituta Jazykoznanija Akademii Nauk SSSR 1.61-66.

_____. 1952a."Kategorija vremeni v grammaticheskom stroje russkogo glagola." [The category of tense in the grammatical structure of the Russian verb.] V svete trudov I. V. Stalina po jazykoznaniju. Moscow: Izd. Akad. nauk SSSR, 286-305.

_____. 1955. "Prjamoe i otnositel'noe upotreblenije form nastojashchego i budushchego vremeni glagola v sovremennom russkom jazyke." [Direct and relative use of forms of the present and future verb tenses in the contemporary Russian language .] Issledovanija po grammatike russkogo literaturnogo jazyka: Sbornik statej. Moscow, 206-46.

_____. 1958. "Vyrazhenie vremennogo sootnoshenija mezhdu odnorodnymi glagol'nymi skazuemymi v stroe slitnogo predlozhenija." [The expression of temporal relations between homogeneous verbal predicates in the structure of fused sentences.] A. I. Efimova (ed.), Sbornik statej po jazykoznaniju, professor Moskovskogo universiteta akademiku V. V. Vinogradovu. Moscow: Izd. Moskovskogo Univ., 148-60.

Potaenko, N. A. 1984. "K jazykovomu osvoeniju vremennoj struktury dejstvitel'nosti." [Towards a lingual mastery of the temporal structure of reality.] Voprosy jazykoznanija 33.43-53.

Pripadcheva, A.A. 1987. "Sredstva vyrazhenija odnovremennosti v drevnerusskom jazyke XII-XIII vekov." [Means of expressions of simultaneity in Old Russian from the twelfth to thirteenth centuries.] Russkij glagol v sapostavitel'nom osveöcýenii, 38-45.

Prokopova, T.I. 1991. "Glagol'naja kategorija vremeni." [The Verbal category of tense.] Drevnerusskij jazyk domongol'skoj pory, 48-72.

Prokopovich, E. N. 1965. "Formy proshedshego vremeni na -anu- v sovremennom russkom literaturnom jazyke: K razrabotke voprosov prakticheskoj stilistiki russkogo jazyka." [Forms of the past tense in -anu- in the contemporary Russian literary language: on the working of questions of practical stylistics.] Investija AN SSSR. Serija literatury i jazyka 24.5.427-32.

Prokopovich, N. N. 1947. "Kategorija vida v stradatel'nyx prichastijax." [The category of aspect in passive participles.] Uchenje zapiski Moskovskogo pedagogicheskogo instituta 12.115-30.

_____. 1953. Kategorija vida glagola v jazyke pamjatjikov russkoj pis'mennosti vtoroj poloviny XVII v.. [The category of verbal aspect in the Russian written language of the second half of the 17th century.] Moscow. Resumé of a thesis.

Putsenko, N. A. 1989. "Semantika i upotreblenie priglagol'noj chastitsy 'bylo’." [Semantics and use of the preverbal particle 'bylo' 'was'.] Russkij jazyk v shkole 4.87-89.

Radchenko, D. G. 1954. "Razlizhnyje znachenija dlitel'nyx form v sovremennom anglijskom jazyke." [The various meanings of the durative forms in present-day English.] Doklady i Soobshchenija Instituta Jazykoznanija Akademii Nauk SSSR 3.3-11.

Rassudova, O. P. 1967. "Vidy i sistema russkogo glagola i metodika raboty nad vidami glagola." [Aspects and the system of the Russian verb and methods of work on verbal aspects.] S. G. Barchudova (ed.), Metodika prepodavanija russkogo jazyka inostrantsam. Moscow, 142-55.

Rassudova, Olga P. 1968. Upotreblenie vidov glagola v russkom jazyke. [Use of the aspects of the verb in the Russian language.] Moscow: Moskovskogo universiteta. 2nd ed., 1982; Translated by Gregory M. Eramian as Aspectual Usage in Modern Russian, Moscow: Russkij jazyk, 1984

Referovskaja, Je. A. 1948. "Kategorija vida vo frantsusskom glagole." [The category of aspect in the French verb.] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 7.445-56.

Remchukova, E. N. 1986. "Sushchestvitel'nye s semanticheskim komponentom 'slozhnoe dejstvie’ v sovremennom russkom jazyke." [Substantives with the semantic component 'complex action' in the contemporary Russian language.] Filologicheskie Nauki 5.281-90.

Resetov, V. V. 1948. "O kategorii nastojashchego vremeni v uzbekskom jazyke." [On the category of present tense in the Uzbek language.] Doklady Akademii nauk Uzbek. SSR 5.31-37.

Rodionova, S. E. 1991. "Semanticheskoe soderzhanie glagol'noj imperfektivatsii v russkom jazyke." [A Semantic Meaning of Verbal Imperfectivation in the Russian Language.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 46.36-44.

Roginskaja, M. V. 1992. "Leksicheskie razlichija grammaticheskix form glagola feugo." [Lexical Differences of the Grammatical Forms of the Verb feugo.] Vestnik sankt peterburgskogo universiteta, Seriya 2: Istorija, jazykoznanie, literaturovedenie 2(9).120-123.

Ruljanitskii, Lev. 1977. "'Obshchefakticheskoe' znachenie glagolov nesovershennogo vida." [The "general-validity" meaning of imperfective verbs.] Russian Linguistics 3.293-96. Critique of Rassudova (1975).

Rustamova, A. B. 1989. "O sopostavitel'nom osveshchenii kategorii vida v russkom i azerbajdzhanskom jazykax." [On a comparative treatment of the category of aspect in Russian and Azerbaijani.] Izvestija akademii nauk azerbaidzhanskoj SSR, Literatura, jazyk i iskusstvo 1.58-63.

Rydvanskaja, L. D. 1986. "Otrazhenie kategorii vida v professional'nyx nomina agentis, motivirovannyx glagolom, v russkom jazyke v sopostavlenii s ukrainskim, bolgarskim i cheshkim jazykami." [The reflection of the category of aspect in professional nomina agentis, motivated by a verb, in Russian in comparison to Ukrainian, Bulgarian, and Czech.] Russkoe jazykoznanie 12.45-50.

Safir, M. and S. Veimberg. 1974. "Poverkhnostnaja struktura i glubinnaja struktura primenitelno k vosprijatiju russkoj vidovoj korreljatsii." [Surface structure and deep structure as applied to perception of Russian aspectual correlation.] Russian Language Journal 28.1-7.

Sal’nikov, Nikolaj. 1983. "Eshche raz o vidovyx parax (glagoly tipa 'nravit'sja' i ‘ponravit’sja’)." [Once again about aspectual pairs (verbs of the type nravit'sja and ponravit'sja).] Studies in Descriptive Linguistics 8.77-90. Reprinted from Russian Linguistics 2.303-315 (1975).

Salixov, M. 1978. "Slozhnye formy s glagolom xvastan v rannenovopersidskom jazyke (po 'Istorii Beykhaki')." [Complex forms of the verb khvastan in Early Modern Persian (taken from The Story of Beykhaki).] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 33.144-46.

Samedov, G. S. 1962. "O funktsionirovanii vidov glagola pri otritsanii." [On the functioning of the verbal aspects in the negative proposition.] Nauchnye doklady vyshtej shkoly. Filologicheskie nauki 5.37-48.

Savel’ev, L. A. 1985. "Podklass fazovyx abstraktnyx sushchestvitel'nyx v sovremennom anglijskom iazyke." [The subclass of phasal abstract nouns in the contemporary English language.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 2.61-64.

Schmidt, K. Kh. 1984. "Tipologicheskoe sopostavlenie sistem kartvel'skogo i indoevropejskogo glagola." [Typological comparison of Kartvelian and Indo-European verbal systems.] Voprosy jazykoznanija 33.48-57.

Semchinskaia, N. S. 1985. "Narechija vremeni so znacheniem chasti sutok i vremeni goda v russkom jazyke." [Adverbs of time with meanings of parts of the day and time of the year in the Russian language.] Russkoe Jazykoznanie 10.66-71.

Serebrennikov, B. A. 1960. Kategorii vremeni i vida v finno-ugorskix jazykax permskoj i volzhskoj grupp. [The categories of tense and aspect in Finno-Ugric languages of the Permian and Volga groups.] Moscow: Izd. Akademii Nauk SSSR.

_____. 1978. "Dva etiuda iz istorii tjurkskix jazykov." [Two studies in the history of the Turkic languages.] Sovetskaja tjurkologija 1.3-7.

Serebryakova, S. and N. Khokhlova. 1986. "Imperfekt v vyrazhenii gipoteticheskoj modal'nosti (na materiale starofrantsuzskogo jazyka)." [The use of the imperfect in the expression of hypothetical modality (using Old French material).] Revue Roumaine de Linguistique 31.267-73.

Shebolkina, Evgeniia. 1995. "Vido-zalogovye korreliatsii komi glagola v istoricheskom aspekte." [Aspect/voice correlations of the Komi verb in historical perspective.] Linguistica Uralica 31.100-05.

Sheljakin, M. 1972. "Pristavochnye sposoby glagol'nogo dejstvija i kategorija vida v sovremennom russkom jazyke." [Prefixal Aktionsarten and the category of aspect in the contemporary Russian language.] PhD dissertation, Leningrad State University.

_____. 1983. Kategorija vida i sposoby dejstvija russkogo glagola. [The categories of aspect and Aktionsart of the Russian verb.] Tallinn: Valrus.

Shevernina, Z. V. 1982. "Fakul'tativny li vidovye formy v mongol’skom jazyke." [Are aspectual forms in the Mongolian language optional?.] Vostochnoe jazykoznanie, 124-129.

Shmal'shtig, U. R. . 1985. "Ergativnost' v indoevropeyskix konstruktsiyax so skazuemym v forme aorista medija." [Ergativity in Indo-European constructions with the predicate in the aorist middle.] Voprosy jazykoznanija 34.25-34.

Shmeljov, D. N. 1959. "O znachenii vida v povelitel'nom naklonenii." [On the meaning of aspect in the imperative mood.] Russkij jazyk v shkole 4.13-17.

_____. 1961. "Vneimperativnoe upotreblenie formy povelitel'nogo naklonenija v sovremennom russkom jazyke." [Other than imperative use of the form of the imperative mood in the contemporary Russian language.] Russkij jazyk v shkole 5.50-55.

Shmidt, K. X. and N. R. Sumbatova. 1992. "Ob imperfekte v indoevropejskix i kartvel'skix jazykax." [On the imperfect in Indo-European and Kartvelian languages.] Voprosy Jazykoznanija 41.34-39.

Shtankovayt, Kheynts. 1986. "K voprosu ob upotreblenii vidov v imperative." [On the question of using aspects in the Imperative.] Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald: Gesellschaftswissenschaftliche Reihe 35.126-27. Paper presented at the international conference "50 Jahre slawistische Lehre und Forschung an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald" (Fifty Years of Slavic Teaching and Research at the Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald) held in Greifswald, 2-5 Oct 1984.

Shtejnberg, N. M. 1958. "Ob odnom znachenii sochetanija aller + infinitiv vo frantsuzskom jazyke." [On a certain signification of the verbal periphrasis aller + infinitive in French.] Uchenie zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova 232.56-64.

Silina, V. B. 1987. "O prischozhdenii slavjanskogo glagol'nogo vida: razvitie kategorii indeterminirovannosti v praslavjanskom jazyke ." [On the Origin of Slavic verbal aspect: the development of the category of indeterminacy in Proto-Slavic .] L. P. Zhvikovskaja (ed.), Drevnerusskij literaturnij jazyk v ego otnoshenii k staroslavjanskomu. Moscow: Nauka, 13-21.

Siraliev, M. S. 1969. Voprosy kategorij vremeni i naklonenija glagola v tjurkskix jazykax. [Questions of the categories of tense and mood.] Baku: Elm.

Sokolov, O. M. 1988. "Semantika kategorii fazovosti v russkom jazyke." [Sematics of the category of phase in the Russian language.] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 47.539-49.

Sokolovskaja, K. A. 1993. "Pragmaticheskaja interpretatsija aspektual'noj xarakteristiki vyskazyvanij." [Pragmatic interpretation of the aspectual characteristics of utterances.] Voprosy jazykoznanija 42.59-69.

Spagis, A. A. 1961. Obrazovanie i upotreblenije vidov glagola v russkom jazyke. [The formation and use of the aspects of the verb in the Russian language.] Moscow: Gos. uchebno-pedagog. izd-vo..

Strekalova, Z. N. 1961. "Upotreblenie form nastojashchego vremeni v pol'skom jazyke XVI veka." [The use of the forms of the present tense in the Polish language of the 16th century.] Kratkie soobshchenija Instituta slavjanovedenija, Akademija nauk SSSR 30.61-83.

Strekalova, Zoja N. 1979. Morfologija glagol'nogo vida v sovremennom pol’skom literaturnom jazyka. [Morphology of verbal aspect in the contemporary Polish literary language.] Moscow: Nauka.

Strojeva-Sokolskaja, T. V. 1941. "Razvitije budushchego vremeni v nemetskom jazyke." [Development of the future tense in German.] Ucýenie zapiski Leningradskogo gos. universiteta, Serija filologicýeskikh nauk 5.166-96.

Suleeva, G. O. 1982. "O nekotoryx formax nastojashchego dlitel'nogo vremeni v kazaxskom jazyke." [On some forms of the present continuous tense in the Kazakh language.] Sovetskaja tjurkologija 3.45-52.

Suprun, Adam. 1990. "Aspektual'nost’ v drevjano-polabskom. I." [Aspectuality in Dravo-Polabian. Part 1.] Sa°postavitelno Ezikoznanie 15.273-77. Continued in Suprun (1993).

_____. 1993. "Aspektual'nost' v drevjano-polabskom. II." [Aspectuality in Dravo-Polabian. Part 2.] Sa°postavitelno Ezikoznanie 18.183-86. Contination of Suprun (1990).

Svedova, L. N. 1984. Trudnye sluchai funktsionirovanija vidov russkogo glagola (k probleme konkurentsii vidov). [... of the functioning of the aspects of the Russian verb (on the problem of the competition of aspects).] Moscow: Izdatel’stvo moskovskogo universiteta.

Syromjatnikov, N. A. 1958. "O sisteme vremen novojaponskogo jazyka." [On the system of tenses in Modern Japanese.] Kratkie soobshchenija Instituta vostokvedenija, Akademija nauk SSSR 24.n. p..

Taganova, M. A. 1990. "Ob izuchenii iterativnosti dejstvija v tjurkskix jazykax." [On Studies of Action Iterativity in Turkic Languages.] Vestnik leningradskogo universiteta, Istorija--jazykoznanie--literaturovedenie 45.48-53.

Tariverdieva, M. A. 1995. "Vremennye otnoshenija v latinskom vyskazyvanii: Funktsional'naja semantika sintaksicheskix struktur." [Temporal relations in Latin utterances: the functional semantics of syntactic structures.] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 54.66-71.

Tikhonov, A. N. 1963. "Glagoly s chistovidovymi pristavkami v sovremennom russkom literaturnom jazyke." [Verbs with purely aspectual (?) prefixes in the contemporary Russian literary language.] Aftoreferaty kandidatskoj dissertatsii, Moscow.

Titarenko, E. Ja. 1987. "Razlichnye vidy povtorjaemosti glagol'nogo dejstvija." [Different aspects of iterativity of verbal action.] Russkoe jazykoznanie 14.89-97.

Tommola, H. 1982. "Aspektual'nost’ v finskom i russkom jazykax." [Aspectuality in the Finnish and Russian languages.] PhD dissertation, University of Helsinki.

Tommola, Hannu. 1984. "K kategorii proshedshego vremeni russkogo glagola." [On the category of past tense in the Russian verb.] Studia Slavica Finlandensia 1.134-64.

_____. 1993. "'Perfektnoe znachenie' v russkom jazyke." ['Perfect meaning' in the Russian language.] Studia Slavica Finlandensia 10.133-41.

Tommola, Xannu . 1991. "Ob aspektual'nyx kategorijax: Bolgarskie vidy v zerkale finskogo jazyka - i cherez prizmu russkogo jazyka." [On aspectual categories: Bulgarian aspects in the mirror of the Finnish language&emdash;and through the prism of the Russian language.] Bulgaristichni izsledvanija, 233-49.

Toporova, T. V. 1985. "K voprosu o semanticheskix motivirovkax oboznachenij prostranstva i vremeni v drevnegermanskix jazykax." [On the question of the semantic motivators for the designation of space and time in Old Germanic languages .] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 44.417-26.

Trubinskij, V. I. . 1989. "Tranzitivno-vidovaja obuslovlennost' struktur i ee otrazhenie v izoglossax ." [Transitive-aspectual conditionality of structures and its reflection in isoglosses.] Severno Russkie Govory 5.187-91.

Trubinskij, Valentin I. 1983. "Rezul'tativ, passiv i perfekt v nekotoryx russkix govorax." [Resultative, passive and perfect in various Russian dialects.] Tipologija rezul’tativnykh konstruktsij, 216-26.

Tsol'ya-Ioannu, E. 1993. "Glagol'naja sistema kiprskogo novogrecheskogo dialekta v sravnitel'no-istoricheskom i sopostavitel'no-tipologicheskom osveshchenii." [The verbal system of the Cypriot dialect of Modern Greek in comparative-historical and contrastive-typological light.] Vestnik moskovskogo universiteta, filologija 48.24-34.

Turaeva, Z. Ja. 1979. Kategorija vremeni: Vremja grammaticheskoe i vremja xudozhestvennoe (na materiale anglijskogo jazyka). [The category of time: grammatical time and artistic time (on material from the English language).] Moscow: Vysshaja shkola.

Tursunov, A. 1959. Nastojashchee i budushchee vremja v kirgirskom jazyke. [Present and future tense in the Kirghiz language.] Frunze.

Tynjanov, J. and R. Jakobson. 1928. "Problemy izuchenija literatury i jazyka." [Problems of the study of literature and language.] Novyj lef 12.36-37.

Ushakova, L. I. . 1983. "Upotreblenie vidov glagola v nekotoryx infinitivnyx konstruktsijax." [Use of the verbal aspects in several infinitival constructions.] Russkij jazyk v natsional’noj shkole 2.19-22.

Vakhtin, N. B. 1985. "Nekotorye osobennosti russko-aleutskogo dvujazychija na Komandorskix ostrovax." [Some features of Russian-Aleut bilingualism in the Komandorski Islands.] Voprosy jazykoznanija 34.35-45.

Venediktov, G. K. 1961. "Morfologicheskie tipy vidovykh korrelatsij glagolov dvizhenija v bolgarskom jazyke." [Morphological types of aspectual correlations of verbs of motion in the Bulgarian language.] Kratkie soobshchenija Instituta slavjanovedenija, Akademija nauk SSSR 30.84-99.

_____. 1961a."O morfologicheskix sredstvax imperfektivatsii v russkom jazyke." [On the morphological means of imperfectivization in the Russian language.] Voprosy jazykoznanija 2.88-96.

Voejkova, M. D. and E. A. Mel'nikova . 1993. "Chetverto e zasedanie ezhegodnoj shkoly-seminara po funktsional'noj grammatike." [The fourth session of the annual seminar on functional grammar.] Voprosy jazykoznanija 42.154-56.

Vorkachev, S. G. 1990. "Rechevye funktsii modal'nyx glagolov, futuruma i konditsionala: Na materiale ispanskogo jazyka." [Speech functions of modal verbs, future and conditional: on material from the Spanish language.] Filologicheskie Nauki 5.74-82.

Vsevolodova, M. V. 1986. "Nekotorye sluchai vyrazhenija vremeni v russkom jazyke: I. Pryamoe vremya, ne Polnost'yu Zanyatoe Deystviem." [Some cases in the expression of time in Russian. I. Direct time incompletely covered by action.] Russian Linguistics 10.205-14.

Vsevolodova, M. V. 1989. "Nekotorie sluchai vyrazhenija vremeni v russkom jazyke: III. Glagol'nyj vid v temporal’nyx konstruktsijax so znacheniem prjamogo vremeni, polnost’ju zanjatogo dejstviem." [Some Cases in the Expression of Time in Russian. I. Direct Time Incompletely Covered by Action.] Russian Linguistics 13.111-23.

Vsevolodova, M. V. 1990. "Nekotorie sluchai vyrazhenija vremeni v russkom jazyke: IV. Priamoe vremija zavershenija dejstvija." [Some Cases in the Expression of Time in Russian. I. Direct Time Incompletely Covered by Action.] Russian Linguistics 14.47-58.

Wu, Yiyi. 1993. "Nekotorye voprosy o vremennyx predlozhenijax s sojuzom poka." [Some questions pertaining to temporal sentences with the conjunction poka 'while, until'.] Russian Language Journal 47.156-58.

Xrakovskij, V. S. 1994. "Uslovnye konstruktsii: vzaimodeystvie konditsional'nyx i temporal’nyx znachenij." [Conditional constructions: the interaction of conditional and temporal meanings.] Voprosy jazykoznanija 43.129-39.

Zakhava-Nekrosova, E. B. 1961. "Iz opyta raboty nad vidami glagola s ne russkimi uchashchimsja." [From a study on the work on verb aspects with non-Russian students.] Russkij jazyk dlja studentov-inostrantsev: Sbornik materialov II Mezhdunarodnogo seminara. Moscow, 161-74.

Zel'dovich, G. M. 1995. "Semantika vremeni: K utochneniju metajazyka." [The semantics of time: on the ... of meta-language .] Filologicheskie Nauki 2.80-89.

Zemskaja, E. A. 1955. "Tipy odnovidovykh pristavochnykh glagolov v sovremennom russkom jazyke." [Types of monoaspectual prefixed verbs in Modern Russian.] Issledovanija po grammatike russkogo literaturnogo jazyka: Sbornik statej. Moscow, 5-41.

Zhazha, Stanislav. 1994. "Nazvanija vremennyx otrezkov (den', god, chas . . .) v funktsii obstojatel’va vremeni." [Names of temporal lexemes (den' 'day’, god ‘year’, chas ‘hour’,...) functioning as temporal adverbs.] Sborník Prací Filosofické Fakulty Brneýnské Univ., A: Rada Jazykovedna 43.115-29.

Zikrillaev, G. N. 1980. "Komponentnyj analiz sinteticheskix form proshedshego vremeni v uzbekskom jazyke." [Componential analysis of synthetic forms of the past tense in the Uzbek language.] Sovetskaja tjurkologija 5.46-54.

_____. 1982. "Sinonimicheskie otnoshenija vremennyx form v uzbekskom jazyke." [Synonymous relations of tense forms in the Uzbek language.] Sovetskaja tjurkologija 2.34-42.

Zolotova, G. A. 1975. "Aspekty izuchenija kategorii glagol'nogo vremeni." [Aspects of the study of the category of tense.] Izvestija akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka 34.248-58.

Zubko, G. V. 1969. "The Tense and Aspect Meaning of the Verb in the Fula Language." [In Russian.] Narody Azii i Afriki: Istorija, Ekonomika, Kul'tura 4.127-36, 254.

 


Back to bibliography page

Back to main index