Project on the Bibliography of

Tense, Verbal Aspect, Aktionsart, and Related Areas

 


In Polish

©Robert I. Binnick, 2002


Back to bibliography page

Back to main index

Antinucci, F. and L. Gebert. 1977. "Semantyka aspektu czasownikowego." [The semantics of verbal aspect.] Studia Grammatyczne 1.7-43. Discussed by Karolak (1996).

Boguslawski, Andrzej. 1960. "Prefiksalne pary aspektowe a semantyka prefiksalna czascunika rosyjskiego." [Prefixed aspectual pairs and prefixal semantics of the Russian language.] Slavia Orientalis 9.139-75.

Bojar, Bozenna. 1976. "Polskie i bulgarskie czasowniki komunikujace." [Polish and Bulgarian communicative verbs.] Sa°postavitelno Ezikoznanie 1.65-77.

Brajerski, Tadeusz. 1993. "Slowian'skie przedrostki czasownikowe i aspekt." [Slavic verbal prefixes and aspect.] Mieczysl\awa Basaja and Zygmunta Zagórskiego (eds.), Munera linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata. Wrocl\aw: Zakl\ad. im. Ossolin’skich, 63-67.

Gorski, Rafal L. 1997. "O pewnym sposobie opisu czasu i trybu zdania podrzednego w jezyku polskim i lacinie." [On one approach to the description of the tense and mood of the subordinate sentence in Polish and Latin.] Polonica 18.95-101.

Karolak, Stanislaw. 1996. "O semantyce aspektu (w dwudziesta rocznice publikacji rozprawy F. Antinucciego i L. Gebert "Semantyka aspektu czasownikowege")." [On the semantics of aspect (the twentieth anniversary of F. Antinucci and L. Gebert's "Semantyka aspektu czasownikowego" 'The Semantics of Verbal Aspect').] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego 52.9-56.

Klimonow, Wlodzimierz. 1959. "Aspekt i czas w konstrukcjach imieslowowo-biernych w je√zyku polskim." [Aspect and tense in passive participle constructions in Polish.] Poradnik Je√zykowy, 132-47.

Koschmieder, Erwin. 1934. Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie: Próba syntezy. Wilno. Russian translation in J. Maslov, ed., Voprosy glagol’nogo vida: Sbornik, Moscow, 1962, 105-67.

Koseska-Toszewa, Violetta. 1976. "Informacja o okreslonosci w znaczeniach temporalnych form werbalnych w jezyku polskim i bulgarskim." [Information on definiteness in the meanings of temporal verbal forms in Polish and Bulgarian.] Sa°postavitelno Ezikoznanie 1.45-55.

_____. 1995. "O aspekcie czasie w ujeciu kognitywnym." [On aspect and tense in cognitivist conception.] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego 51.25-30.

Kurylowicz, Jerzy. 1960. "Imperfectum i aspekt w jevzyka strao-cerkiewno-slowian'skim." [The imperfect and aspect in Old Church Slavonic.] Zeszty naukowe Universytetu Jagiellon’skiego. Serie nauk spolecznych, Filologia, Prace jevzykonawcze 24 (Filologia 6).7-14.

Mindak, Jolanta. 1981. "O niektorych predykatach razowych w jezyku polskim." [On some temporal predicates in Polish.] Juznoslovenski Filolog 37.109-23.

Mirowicz, Anatol. 1959. "Miejsce aspektów w systemie morfologiocznym czasownika." [The place of aspects in the morphological system of the verb.] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego.

Moszynski, Leszek. 1986-87. "Slowianskie futurum ze slowem posilkowym imeti." [The Slavic future tense with the auxiliary word imeti 'to have'.] Studia Polonistyczne 14-15.173-80.

Perlin, Jacek. 1996. "Opis kategorii czasu w systemach jednoseryjnych (na przykladzie polszczyzny)." [The description of the tense category in monoserial systems (the case of Polish).] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego 52.107-12.

Pilszczikowa, Nina. 1957. System czasownikowy je√zyka hausa: Stosunki mie√dzy kategoriami aspektu; czasu. [The temporal system of the Hausa language: the relations between the categories aspect and tense.] (Polska Akad. Nauk, komitet orientalistyczny.)Warsaw: Pan’stwowe wyd. naukowe.

Safarewicz, J. 1949. "Lacin'skie imperfectum w uje√ciu skladniowym." [Syntactic functions of the Latin imperfect.] Prawozdania z czynnos’ci i posiedzen’ Polskiej Akademii Umieje√tnos’ci 50.227-28.

Stevanovic’, M. 1961. "Znaczenie imperfectum." [Imperfect meaning.] Zeszyty Jevzykoznanawcze 6.147-82.

Wojtyla-Swierzowska, Maria. 1994. "O niektorych nazwach czasu w jezykach slowianskich." [On several tense names in Slavic languages.] Rocznik Slawistyczny 49.15-29.

 


Back to bibliography page

Back to main index