Project on the Bibliography of

Tense, Verbal Aspect, Aktionsart, and Related Areas

 


In Finnish

©Robert I. Binnick, 2002


Back to bibliography page

Back to main index

Hakulinen, Auli and Mirja Saari . 1995. "Temporaalisesta adverbista diskurssipartikkeliksi." [From temporal adverb to discourse particle.] Virittäjä 99.481-500.

Ikola, Osmo. 1954. "Epäsuoran esitystavan tempukista." [On the tenses of indirect discourses.] Suomalainen Suomi, 100-06.

_____. 1960. "Perfektin ja pluskvamperfektin synnystä." [The origin of the perfect and the pluperfect in Finnish.] Virittäjä n. v..364-68.

Itkonen-Kaila, Marja . 1993. "Miten on tekeva : futuuri on tullut suomeen?." [On the origin of the future of the type on tekevä.] Virittäjä 97.578-93.

Kangasmaa-Minn, Eeva . 1985. "Suomen verbi-il mausten kvantiteetista ja kvaliteetista." [Quantitative and qualitative aspects of Finnish verb expressions.] Virittäjä 89.429-46.

Larjavaara, Matti. 1991. "Aspektuaalisen objektin synty." Virittäjä 95.372-408.

Lehtinen, Tapani . 1993. "Korrelaatio sananmuodostustekijana: Suomen aise-, ise-loppuisten verbien derivaatio- ja merkityshistoriaa." [Correlates in word formation.] Virittäjä 97.171-86.

Leino, Pentti. 1998. "Lokatiivit lauseen semanttisessa tulkinnassa: Ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbiaalien keskinaiset suhteet suomen kielessa." [A semantic explanation for locative sentences: tense, government, place, and manner in Finnish adverbials.] Virittäjä 102.120-30. Review article, review of T. Huumo (199?).

Lindén, Eeva. 1961. "Temporaalirakenna soumen murtassa." [Temporal constructions in the Finnish dialects.] Virittäjä 65.194-210.

Lyytikainen, Erkki . 1996. "Kirjakielen kaksoispassiivi." [The Finnish literary double passive.] Virittäjä 100.580-87.

Nikanne, Urpo. 1997. "Suomen infiniittisten adjunktien temporaalinen tulkinta." [Temporal interpretation of nonfinite verbal adjuncts in Finnish.] Virittäjä 101.338-57.

Schlachter, Wolfgang . 1980. "Suomen tempusjarjestelman reunamia (1)." [Finnish tense organization (1).] Virittäjä 84.7-26.

_____. 1980a."Suomen tempusjarjestelman reunamia (2)." [Finnish tense organization (2).] Virittäjä 84.116-41.

Seppanen, Eeva Leena . 1997. "Suomen perfektin merkityksesta keskusteluaineiston valossa." [The meaning of the perfect tense in Finnish in light of conversation data.] Virittäjä 101.2-26.

Sulkala, V. H. 1982. "Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa." [Finnish language and adverbial semantics.] PhD dissertation, Oulun Yliopisto.

Toivainen, Jorma . 1992. "Vieri-ja puhelinkerronnan erot eraan viisivuotiaan kuvakirjakertomuksessa: Demonstratiivit ja tempukset." Virittäjä 96.60-71.

Toiviainen, Kirsti. 1996. "Aikaviitteisyys kolmivuotiaiden suomalaislasten kielessa." [Temporal reference by Finnish children aged three years.] Sananjalka 38.77-93.

Tornudd-Jalovaara, Elisabet . 1985. "Suomen ja ruotsin futuurista." [Future time in Finnish and Swedish.] Virittäjä 89.173-85.

Wiik, Kalevi . 1976. "Suomen Tempusten Syva-ja Etarakenteista." [On the deep and remote structures of Finnish tenses.] Virittäjä 80.135-62.

 


Back to bibliography page

Back to main index