Project on the Bibliography of

Tense, Verbal Aspect, Aktionsart, and Related Areas

 


In Dutch

©Robert I. Binnick, 2002


Back to bibliography page

Back to main index

As, S. van. 1993. "'En het volgend jaar was nu': over de perspectivische effecten van het woord nu in verbindung met het preteritum." ['And it was now the following year': on the perspectival effect of the word nu (now) in combination with the preterite.] Ms., University of Amsterdam

Barenstsen, A. A. 1985. "Tijd, Aspect en de conjunctie poka: Over betekenis en gebruik van enkele vormen in het moderne Russisch." [Time, aspect and the conjunction poka 'while, un til': on the ... and use of ... forms.] Dissertation, University of Amsterdam.

Bommer, J. 1989. "Passief Aspect." [Passive aspect.] Master’s thesis, Utrecht University.

Boogaart, Ronny. 1991. "Temporele relaties en tekstcoherentie." [Temporal relations and text cohesion.] Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek 12.241-65.

_____. 1992. "Aspect, Aktionsart en temporele relaties in narrative teksten." [Aspect, Aktionsart, and temporal relations in narrative texts.] PhD dissertation, Free University, Amsterdam.

_____. 1994. "Vorm en betekenis: het preteritum en aspect." [Form and meaning: the preterite and aspect.] R. Boogaart and J. Noordegraaf (eds.), Nauwe betrekkingen: Voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag. Amsterdam and Münster: Stichting Neerlandistiek VU and Nodus Publikationen, 15-22.

Bosker, A. 1961. Het gebruik van het Imperfectum en het Perfectum in het Nederlands, het Duits, het Frans en het Engels. [The use of the imperfect and the perfect in Dutch, German, French, and English.] Groningen: Wolters.

Brisard, Frank. 1996. "Epistemische kenmerken van het Engelse werkwoordelijke tijdssystem." [The epistemic characterization of the English verbal tense system.] Presented at the Journée de linguistique, 11/05, Cercle Belge de Linguistique.

Czochralski, J. 1994. "Het probleem van het aspect en de aktionsarten in het Nederlands." [The problem of aspect and the Aktionsarten in Dutch.] Handelingen Regionaal colloquium neerlandicum wroclaw 1993, 75-81.

De Mey, Sjaak. 1994. "'Al' en ‘nog’ als temporele operatoren." [Al 'already' and nog ‘still’ as temporal operators.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 24.169-86.

De Regt, Lenart. 1983. "Tempus in het bijbels Hebreeuws." [Tense in Biblical Hebrew.] GLOT 6.247-275.

Droste, Frederik Gerrit. 1958. "Aspecten en aktionsarten in het Nederlandse verbale systeem." [Aspects and Aktionsarten in the Dutch verbal system.] Uit de school van Michels: Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958. Nijmegen: Dekker en Van de Vegt, 218-36.

_____. 1958a."Het Temporale stelsel in het moderne Nederlands." [The temporal system in modern Dutch.] De Nieuwe Taalgids 51.305-12.

Engels, L. K. 1993. "Het gebruik van het perfectum in het Engels en het Nederlands." [The use of the perfect in English and Dutch.] L. Beheydt (ed.), Taal en leren: Een bundel artikelen aangeboden aan prof. dr. E. Nieuwborg. Louvain: Peeters, 123-28.

Haan, S. de. 1997. "Grammaticale status en betekenis van het voltooid deelwoord in het Nederlands, een problem verkenning." E. H. C. Elffers-van Ketel, J. M. van der Horst, and W. G. Klooster (eds.), Grammatical spektakel: artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer, 89-101.

Janssen, Theo A.J.M. 1983. "Het Temporele systeem van het Nederlands: drie tijden en twee tijdscomposities." [The temporal system of Dutch: three tenses and two time complexes.] GLOT 6.45-104.

_____. 1985. "Composiete temporele modificatie: suprematie van semantische categorien." [Composite temporal modification: supremacy of semantic categories.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 15.10-78.

_____. 1985a."De Constructie hebben/zijn + voltooid deelwoord." [The construction hebben/zijn 'have/be'+ past participle.] Voortgang: Jaarboek voor de Neerlandistiek 6.49-84.

_____. 1986. "Het Voltooid deelwoord." [The past participle.] GLOT 9.57-78.

_____. 1987. "Acht, zes of twee tempora?" [Eight, six, or two tenses?.] Forum der Letteren 28.89-93.

_____. 1987a."Het perfectum: syntactisch en semantisch samengesteld." [The perfect: syntactically and semantically compound.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 17.28-53.

Janssen, Theo A. J. M. 1989. "Preteritum of perfectum?: O tempora, o sores!." [Preterite or perfect? o tempora, o troubles!.] Neerlandica extra muros 59.50-60.

_____. 1989a."Tempus: interpretatie en betekenis." [Tense: interpretation and meaning.] De Nieuwe Taalgids 82.305-29.

_____. 1991. "Consecutio Temporum in de Ferguut." [Sequence of tenses in the 'Ferguut'.] Jan Noordegraaf and Roel Zemel (eds.), Accidentia: Taal- en letteroefeningen voor Jan Knol. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 135-51.

Janssen, Theo A.J.M. 1996. "Hier en nu op verschillende tekstniveaus." [Hier 'here' and nu 'now' on different textual levels.] Gramma/TTT: tijdschrift voor taalwetenschap 5.163-182.

_____. 1997. "Geen vorm en toch een functie?: Modale, temporele, aspectuele en lexematische bijzonderheden bij hebben." [No form and still a function? Modal, temporal, aspectual, and lexematical pecularities of hebben 'have'.] Els H.C. Elffers-van Ketel, Joop M. van der Horst, and Wim G. Klooster (eds.), Grammaticaal Spektakel: Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, 123-13.

Jong-van den Berg, N. de. in preparation. "Tijd zien: het perspectivisch potentieel van werkwoordsvormen in Franse en Nederlandse narratieve teksten." [To see time: the pewrspectival potential of verb forms in French and Dutch narrative texts.] PhD dissertation, University of Utrecht

Kern, J. H. 1912. Met het participium praeteriti omschreven werkwoordsvormen in 't Nederlands. [Verb forms paraphrased with the past participle in Dutch.] Amsterdam: Johannes Müller.

Koops, Aaldrik. 1986. "Gebruiksgevallen van de 'onvoltooid tegenwoordige tijd'." [Uses of the 'present imperfect tense'.] Forum der Letteren 27.122-28.

Kraak, A. 1967. "Perfectief en duratief als syntactische en morfologische categorie." [Perfective and durative al syntactic and morphological categories.] Handelingen van het XXXVIe Vlaams Filologencongres. Ghent, 589-602.

Krieken, R. van. 1980. "Actio, Aspect en het Werkwoord: De temporele zinsconstructies in het werk van Herodotus." [Action, aspect and the ...: the temporal ... in the work of Herodotus.] PhD dissertation, University of Leiden

Leijs, O. 1985. "De konsruktie staan te + infinitief en varwante konstrukties." [The construction staan te +infinitive and related constructions.] Verslangen en mededelingen van de koninklijke akademie voor Nederlandse taal- en letterkunde, 265-277.

Louw, J. P. 1967. "Die semantiese waarde van die perfektum in hellenistiese grieks." [The semantic value of the perfect in Hellenistic Greek.] Acta Classica 10.23-32.

_____. 1971. "Verbale Aspek in Grieks." [Verbal aspect in Greek.] Taalfasette 15.13-26.

Molendijk, Arie. 1992. "Descriptieve en temporele volgorde." [Descriptive and temporal sequence.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 22.89-100.

_____. 1997. "Kwantificatie, aspect en temporaliteit: een vergelijking van het Nederlands en het frans ." [Quantification, Aspect and Temporality: A Comparison of French and Dutch.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 27.67-86.

Oversteegen, E. and H. J. Verkuyl. 1985. "De Temporele zinsstructuur van het Nederlands: twee tijdsbanden." [The temporal semantic structure of Dutch: two tracks of time.] Glot 7.257-97.

Pijnenburg, W. J. J. 1982. "De Mnl. ghe-loze participia." [The Middle Dutch participles without ghe.] Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 98.104-116.

Pinkster, Harm. 1984. Latijnse Syntaxis en Semantiek. [Latin syntax and semantics.] Amsterdam: B. R. Gruner. Translated, 1990, Latin Syntax and Semantics, London: Routledge.

Post, Ans. 1988. "Temporele predikatie en temporele kwantifikatie." [Temporal predication and temporal quantification.] TTT, Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap 8.67-87.

Poutsma, A. 1928. Over de tempora van de imperativus en de coniunctivus hortativus-prohibitivus in het Grieks. [On the tenses of the imperative and the hortative-prohibitive subjunctive in Greek.] (Verh. d. Kon. Ak. v. Wet., Afd. Ltk., N.R. 27, 2.)Amsterdam: Koninklijke Akademie van wetenschappen te Amsterdam. PhD thesis. Cf. Poutsma (1928a).

_____. 1928a."Over de tempora van de imperativus en de conjunctivus hortativus-prohibitivus in het Grieks." [On the tenses of the imperative and the hortative-prohibitive subjunctive in Greek.] Verhandlingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 1-84. Cf. Poutsma (1928).

Rambouts, Jos. 1980. "De relatie tussen het partikel 'nog' en bepalingen van tijd: Een pragmatisch en semantisch onderzoek." [The relation between the particle 'nog' 'still' and time ...: a pragmatic and semantic investigation.] Antwerp Papers in Linguistics, no. 21.

_____. 1981. "De Implicaturen van bepalings-'nog'." [The implicatures of adjunct nog 'yet, still'.] Handelingen van het …e Vlaams Filologencongress 33.456-62.

Rijksbaron, A.,. 1984. "Het Griekse perfectum: subject contra object." [The Greek perfect: subject against object.] Lampas 17.403-419.

Schutter, Georges De. 1981. "Beschouwingen over het Nederlandse tempus-system vanuit een universalistische gezichtshoek." [Considerations of the Dutch tense-system from a universal point of view.] Louis Goossens (ed.), Bijdragen over semantik van het 33ste Vlaams Filologen-congress, 21-47.

_____. 1981a."Werkwoordlijke tempuskategorieën." [Verbal tense categories.] Handelingen van het …e Vlaams Filologencongress 33.107-12.

Slings, S. R. 1994. "Geschiedenis van het perfectum in het oud-Grieks." [History of the perfect in Ancient Greek.] R. Boogaart and J. Noordegraaf (eds.), Nauwe betrekkingen: Voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag. Amsterdam and Münster: Stichting Neerlandistiek VU and Nodus Publikationen, 239-247.

Stork, P. n. d.. "'Getting somewhere' met ginomai bij Herodotus?" ['Getting somewhere' with ginomai in Herodotus?.] Ms.

Swart, Henriëtte de, and Arie Molendijk. 1994. "Negatieve gebeurtenissen." [Negative events.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 24.115-26.

Sybesma, Rint. 1995. "Ge- en le." [Ge- and le.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 25.198-200.

Toorn, M. C. van den. 1975. "Problem van een syntactische verandering (over enkele werkwoorden van aspect en te + infinitief)." [The problem of a syntactic transformation (on some aspectual verbs and te 'at, in' + infinitive).] Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 91.256-68.

van Holk, A. G. F. 1957. "Tijd en aspekt in het Nieuwgriekse tempussystem." [Time and aspect in the Modern Greek tense system.] Antidoron aangeboden aan Professor Doctor Sophia Antoniadis ter gelegenheid van haar afscheid van Nederland door vrienden en leerlingen. n. p.: n. p., 1-12.

Vandeweghe, Willy. 1983. "De partikels van de al/nog/pas-groep in het Nederlands." [Particles from the al 'aready'/nog ‘still’/pas ‘just (now)’ group in Dutch.] PhD dissertation, University of Gent.

Verkuyl, Henk J. 1969. "De Constituentenstatus van tijdsbepalingen." [The constituent status of temporal ....] University of Amsterdam.

_____. 1970. "De relevante van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen." [Relevant logical operators for the analysis of temporal clauses.] Studia Neerlandica 1.7-33. Revised as Verkuyl (1973).

_____. 1971. "Aspecten als kompositionele kategorieën." [Aspects as compositional categories.] S. C. Dik (ed.), Taalwetenschap in Nederland 1971. Amsterdam: University of Amsterdam, 9-16.

Vet, Co. 1976. "Aspecten: een kwestie van tijd." [Aspects: a question of time.] Spektator 6.137-55.

_____. 1982. "Semantische verschillen tussen de v. t. t., de passé composé en de present perfect." [Semantic differences between the Dutch voltooid verleden tijd (perfective past tense), the French passé composé (compound past) and the English present perfect.] Tabu: bulletin voor Nederlandse taalkunde 12.23-35.

_____. 1987. "Temporele relaties in teksten." [Temporal relations in the text.] TTT, Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap 7.149-66.

Wijk, N. van. 1928. "'Aspect' en ‘Aktionsart’." ['Aspect' and “Aktionsart”.] De Nieuwe Taalgids 22.225-39.

 


Back to bibliography page

Back to main index